TAMIL WORDS IN ENGLISH- PART 32 (Post.8968)

ஆங்கிலத்தில் ஆயிரம் தமிழ் சொற்கள் – 32

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8968

Date uploaded in London – –25 NOVEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

S WORDS CONTINUED…….

S 121.SHREW –MUUNJURU மூஞ் -சுறு

S.122.SOBRIQUET –SIRAPPU ADAI MOZI சிறப்பு அடை மொழி

S.123.SING,SONG. — SANTHAM,SANGEETHAM சந்தம், சங் -கீதம்

S.124.SM– ILE. —-ILIPPU  –இளிப்பு

S.125.SCUMBAG — HUMBUK, SUMBA ஹம்பக், சும்பன்

S.126.S –NAIL.— NATHTHAI; நத்தை

S.127.SWIFT —CHIT AAKA PARA, THEN CHITTU; சிட்டு ஆகப் பறந்தான் ; தேன் சிட்டு

S.128.S– CALE.— KAZI, THADI; —கழி /தடி

S.129.SE –CRET —KARANTHURAI கறந்து உரை

S.130.STELE.— THALI, STHALA, MIDDLE EST TEL தளி ; கற்றளி ஸ்தல ; மத்திய கிழக்கு நகரங்களில் இது முதலில் வரும்– டெல் ; வளம் இடமாகப் படிக்க வேண்டும்

S.131.SUMMIT. —-SUMERU, S. UNNATA சுமேரு   பர்வதம்

S.132.SQUIRREL — KORITHTHAL கொறித்தல்

S.133.S- POT— POTTU. TILAK, DOT பொட்டு

S.134.ALSO ‘BLOT’ பொட்டு   POTTU

S.135.SLAB.— SILA / ROCK சிலா /பாறை = சிலை

S.136.SURNAME —SARMAN; சர்மன் = பெயர்

S.137.SHARE. —SERUM TOKAI, PANGU சேரும் தொகை, பங்கு

S.138.S- OUR —UVAR,  உவர்ப்பு , துவர்ப்பு

S.139.S–CARAB— KARAPPU கரப்பு

S.140.S TORY —THARI, NEY, PUNAI நெய் , புனை

Also see earlier derivation Charita, history மற்றொரு  பொருள்-சரிதம்

S.141.SAUR –DINOSAUR –SAURI KAULI LIZARD சரஸ்/டைனோஸரஸ்/ சரஸ்=கௌலி =பல்லி இனம்

S.142.S-TITCH —THAI =TAYLOR; தாய் ; டெய்லர் = தைலர்

S.143.SEER —RSI MIRRORED ரிஷி ; வளம் இடமாகப் படித்தல் ஆங்கிலச் சொல் = ஷீர்

S.144.SWORD— SASTRA ALSO SEE EARLIER VAAL IN TAMIL ;வாள் என்று முன்னர் கண்டோம்; இன்னொரு விளக்கம் சஸ்த்ர

S.145.SIR –SRI TIRU IN TAMIL ;ஸர் பட்டம்= ஸ்ரீ =திரு

எஸ் = டி ; ஆங்கிலத்தில் சகஜம் SION= TION

S.146.SMUG –MAKKU ,MAKKIYA; மக்கு; மக்கிய

S.147.SYSTEM– –SAASATHAA SISTA DISCIPLINE DHARMA SASTA சிஸ்ட =ஒழுங்கு முறை – சாஸ்தா =தர்ம சாஸ்தா

S.148.SOMA COMA– CAME FROM SWAPNASOMNA SCOMA; சோமா = கோமா நிலைமை ; ஸ்வப்ன =சோம்னா = கோமா எஸ் =ஸி ;

S.149.SPY –SPASA IN SANSKRIT ஸ்பச

S.150.SAFARI– SAVAARI ON ELEPHANT OR HORSE FOR HUNTING; சவாரி; வேட்டையின்போது குதிரை அல்லது யானையின் மீது சவாரி.

S.151.SRI –HORNED PERSON– SEE INDUS VLLEY FIGURE ஸ்ரீ= கொம்புள்ள எழுத்து ; கொம்பன் = சிந்து-சரஸ்வதி நதி தீர நாகரீக உருவம்; நீ என்ன பெரிய கொம்பனா ?

S.152.SAVE MONEY –SERTHU VAI சேர் ; சேர்த்து வை

S.153. SARI –SADI SALI SELAI ஸாரி =சாடி = சேலை = திரைச் சீலை

S.154. S CUL PTOR —KAL TACHCHAN ; கல் தச்சன்

S.155. TACHAN TECHT TECHNICIAN தச்சன் = டெக்ட் = டெக்னீஷியன் , ஆர்க்கி டெக்ட் ; டெக்னலாஜி

S.156.SUN —VEDIC PU SUN பூ +சன்= வேதத்தில் உள்ள ஒரு தேவதை- பூசன்

S.157. SOLOMON- SULAIMAAN –SURYA VARMAN; சாலமன் = சுலைமான் = சூர்யவர்மன்

SAUL, SAUR= SURYA; சவுல், சோலார், சவு ர் = சூர்ய

S.158. SHELL —SALLIP PAYAL SILLY BOY OTTAANCHALLI; சல்லி= ஓடு = சல்லிப் பயல் – ஸில்லி /ஆங்கிலம்

S.159. SUN –SURYAN ,CHOLZAN, SOLIS, SOLOMON, சூர்யன்  = சோலார் = சோழ /சூர்ய வம்சம்

S.160. SEY –ISLAND JERNSEY GUERNSEY SEYCHELLES, CEY LON LANKA DWIPA; சேய் =தீவு

S T TEY TIVU DWIPA

பிரிட்டன் அருகிலுள்ள கேர் ன்சீ , ஜெர்ஸி , செஷெல்ஸ் தீவுகள் செய்லோன் =இலங்கை ; செய்=தீவு ;எஸ் = தீவு

tags-  Tamil words-32

TO BE CONTINUED…………………………………….

XXXX  SUBHAM    XXXX

Leave a comment

2 Comments

  1. THANKS FOR THE ABUNDANT INFORMATION IN YOUR BLOGS!
    WONDERING WHAT IS THE CONNECTION BETWEEN RAMANI CHANDRAN AND THIS POST…

  2. THANKS. NO CONNECTION. BECAUSE IT IS ABOUT TAMIL LANGUAGE, EVERY WEEK I AM USING ONE AUTHOR’S WORKS TO ATTRACT ATTENTION. WHO KNOWS? PERHAPS THE AUTHOR MIGHT HAVE USED THE WORDS I HAVE LISTED!!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: