23. மேலும் சில ஜென் கதைகள்!

Please click here for the article:

23

whatsyourstory

Who are Yakshas?

Please click here for the article:

Who are Yakshas

yakshi6

214px-Didarganj-Yakshi-3bc-Patna

chandraketugarh,WB,Yaksha

Images of Yakshinis and Yakshas.

சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் யக்ஷிணி, அணங்குகள்

Please click here for the article:

சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் யக்ஷிணி

214px-Didarganj-Yakshi-3bc-Patna

yakshi13

yakshi6

Images of Yakshis.

Good Thoughts Calendar 2014 (February)

Please click here:
Good Thoughts Calendar 2014

சிந்தனைச் சிற்பிகள் காலண்டர்- பிப்ரவரி 2014

Please click here for the calendar:

சிந்தனைச் சிற்பிகள் காலண்டர் 2014

22. சில ஜென் குட்டிக் கதைகள்!

zen-stories

Please click here for the article
22.ஸ்வர்ண லோகம்

Analysis of Yaksha Prasna- Part 3

tree-spirit-chestnut-1_0
tree spirit 7

Images of tree spirits

Please click here for the article:

3.Yaksha Prasna

யக்ஷப் ப்ரஸ்னம் பகுதி- 3

tree spirit 7

tree-spirit-chestnut-1_0

Pictures of Tree Spirits (Yakshas)

Please click here for the article:

3

25 முக்கிய வள்ளலார் பாடல்கள்

Compiled by London Swaminathan; Post No 792 dated 17th January 2014.

Please click here for the most popular Thiru Arutpa songs of Ramalinga Swamigal

அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

vallalr stamp

Thiruvarupa_cover

Sathya_gnana_sabha,_vadalur_3

Pictures are taken from Wikipedia and other sites;thanks.

How to Sell Your Old Currency?

currency 1

currency 1a

currency 2

currency 2a

currency 3a

Please click here for the article:

How to Sell Your Old Currency