பெண்கள் விளையாட்டுகள் (Post No.3537)

Written by London swaminathan

 

Date: 12 January 2017

 

Time uploaded in London:- 9-31

 

Post No.3537

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

பெண்கள் விளையாட்டுகள்:

 

அந்தக் காலத்தில் திருமணமாகும் வரை பெண்கள் என்ன என்ன விளையாடினர் என்று ஒரு பாட்டின் மூலம் தெரிகிறது. இது முற்றிலும் சரி என்பது சங்கத் தமிழ் பாடல்களாலும், ராமாயண, மஹாபாரத நூல்களாலும் உறுதியாகிறது:-

 

மருங்குவளர் பூங்கா மலர்வாவி யூச

றிருந்துமணி செய்குன்று தேமா- விரும்பமுத

பானங்கிளி பூவை பந்துகன்னங் கழங்கன்ன மயின்

மான்முல்லை பந்தர் வளர்ப்பு

–உபமான சங்கிரஹம் இரத்தினச் சுருக்கம்

72363-broken2bbest

1.பூங்காவில் பூக்கள் பறித்து விளையாடினர்.

2.பொய்கை, கிணறுகளில் நீராடிப் பொழுது போக்கினர்.

3.வீட்டிலும் மரத்தடியிலும் ஊஞ்சல் கட்டி ஆடினர்.

4.பணக்காரர் வீடுகளில் செயற்கையாக குன்று எழுப்பி அதில் ரத்தினக் கற்களைப் பதித்துவைத்து அதன் மேல் ஆடி ஓடி சாடினர்.

5.தேமாமரம் விளையாடினர் (மாமரத்தில் ஏறி அல்லது கல் விட்டெறிந்து மாங்காய், மாம்பழம் எடுத்துச் சாப்பிடுதல்) .

6.அமிர்தம் போன்ற பானங்கள் செய்து குடித்தனர்.

7.காய்களை வைத்து கழங்கு ஆடினர்;

8.பூப்பந்து ஆடினர்.

9.கிளி, பூவை (சாரிகைப் பறவை), அன்னம், மயில் ஆகிய பறவைகள் வளர்த்து பொழுது போக்கினர்.

10.முல்லைப் பூச்செடிக்கு பந்தல் கட்டி வளர்த்து அதைப் பராமரித்தனர். முல்லை என்றால் அது போன்ற பிறவகை மலர்ச் செடிகளும் அதில்  அடங்கும்.

 

ஐந்து தொழில்கள்

அம்பொற்றொடியணிமினார் தங்கைக்கைந்து தொழில்

செம்பவள மென்விரலைச் சேர்த்தெண்ணலம்பெழுதல்

பூசித்திலை கிள்ளல் பூத்தொடுத்தல் பண்ணெழில்யாழ்

வாசித்தலென்றுரை செய்வார்

–உபமான சங்கிரஹம் இரத்தினச் சுருக்கம்

 

பொருள்:-

அழகிய பொன்னினாற் செய்யப்பட்ட வளையலை அணிந்த மாதர் கைகளுக்கு ஐந்து தொழில்கள் உண்டு. (அவையாவையெனின்) 1.செம்பவளம் போன்ற மென்மையான விரல்களைச் சேர்த்து எண்ணுதல்,

2.அம்பின் உருவத்தை எழுதல்,

3.பூசை செய்து இலை பறித்தல்,

4.மலர் தொடுத்தல்,

5.பண்ணொடு கூடின அழகாகிய வீணை வாசித்தல் என்று சொல்வர்.

 

சங்க இலக்கியத்திலும் சம்ஸ்கிருத இலக்கியத்திலும் இந்த விளையாட்டுகள்வரும் இடங்களை தனியே எழுதுகிறேன்

–Subahm–

 

 

 

 

Bull Fighting in the 1890s (Post No.3523)

Compiled by London swaminathan

 

Date: 7 January 2017

 

Time uploaded in London:-  20-41

 

Post No.3523

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

 
“There are several other kinds of amusement, some of them of a vulgar character, Bull fighting is one of them.

The bull fighting must not be regarded as like the familiar bull-fighting in Spain, or any other western country. This fight is called ‘sallikattoo’, and takes place during the day.

 

A large plain is chosen for the purpose and the villagers collect money among themselves with which to meet the necessary expenditure. They send out invitations to the people of other villages and inform them of the fixed day for bull-fight. This news spreads abroad among all classes of the people who come in numbers in bands and parties, both men and women to the spot appointed. The people of the village who have arranged the bull fight erect temporary sheds at their own cost in order to accommodate their visitors. As it is a public meeting place, the sellers of various articles flock to it with their different kinds of goods.

At about eight O clock in the morning all assemble in the plain. Sometimes there are thousands of people met on such occasions. Several fighting bulls will be brought by the villagers from different districts. The owner of each bull ties a new cloth around its neck. In  some cases the owner puts money in a corner of the cloth. He takes the bull to the headman of the assembly and bows his head to him. Then the headman inquiries concerning the parentage and name if he does not happen to know him. Then be asks the herald or the crier to beat his drum three times. This is a sign for the people to understand that a fighting bull will be let loose in the midst of the assembly. This is a signal also to the men who have come to fight the bull, and take the cloth and the money its neck that they must hold themselves in readiness. The owner of the bull takes him to the centre of the assembly, and there be lets him loose by warning the bult to take cate of and to make his way through the crowd to his shed.

 

As soon as ever the bull is set free, ten or fifteen men come to the front of the assembly without either stick or knife, and they face the bull manfully. Some of the clever bulls defend themselves hours together, hurting many of those men, and sometimes killing one or two; at last they escape from their hands and go home, leaping and frisking for joy. There are many bulls who are known to be great fighters and who allow anyone to take the cloths from their necks. Whoever takes the cloth considered to be a is hero. The bullocks are brought in to fight, one after another, the whole day through, and sometimes this terrible struggle between man and beast will be continued for two or three days. Some of the owners of the bulls offer a large sum of money to anyone who can arrest their bulls before the assembly.

 

These beasts are very knowing and clever in their fighting; they stand quietly before the assembly, and do not run or jump but if anyone approaches them, they hit him with their horns or legs as quickly as a flash of lightning. The people who come to witness the fight occupy the ground for half a mile in a crescent form. Some will sit and some will stand, just as they may please, and most of them will be exposed to the wind and the sun; but this they consider as nothing compared with the pleasure they derive from watching the bull-fight. The public do not pay a penny on occasions of this kind.

 

–Subham–

Interesting Information about Indian WASHERMAN (DHOBY) (Post No.3454)

Compiled by London swaminathan

 

Date: 16 December 2016

 

Time uploaded in London:- 12-59

 

Post No.3454

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

A Washerman is called Dhoby in North India and Vannan in Tamil Nadu. In Malabar the females this class wash the clothes and the men have taken to the trade of tailoring, or to the profession of devil dancing.

 

The Vannan is called, in consideration of his innumerable and unscrupulous services, ‘the son of the village’. He washes all the clothes of both the men and women, his wife assisting him in some parts of his work. When she goes to fetch the clothes from the women’s apartments, the women of the house receive the daughter of the village’ warmly, and entertain her with interesting conversation for a few minutes; then they give her a little oil with which to anoint her head, and feed her with a cold meal. Sometimes they also give her some home-made cakes to take back with her to her children. The washerwoman leaves the house highly pleased. She carries the soiled clothes of the women hooked on a stick, lest she should be contaminated by the touch of them. She takes the things to the fuller’s ground, at a pool, or river, or tank, and submits them to a regular process of cleansing. First she throws each article into the water and sets it aside. Then she herself plunges into the water, in order to remove any defilement which she may have contracted in graces. She then places all she has collected in the heap of other soiled clothes from the village which her husband had brought. The dhoby as a rule does not consider himself to be polluted in ordinay cases  when he carries the soiled clothes.

 

The dhoby has his house in some corner of the village, and it is built on a piece of ground belonging to the village. The walls of his house  are raised at the expense of the  village people, and they themselves pay for the thatched roof. They also contribute to the purchase of a spirited donkey or two.

 

Of useful household articles the dhoby has hardly any; only a few earthen vessels in which to cook his food, and to serve for washing purposes.

 

His business apparatus consists of only a few large earthen pots, and these are filled with water and placed on an oven, which is built of mud, and in a triangular shape. This oven is heated whenever he wants the soiled clothes to be steamed. Before they are steamed he dips them over and over again in the alkaline water, which is obtained by him at very little cost. This alkaline water is nothing more than a mixture of pure water with fuller’s earth, or washing soda. When the process of steaming is done, the dhoby and his children start off at about four o’clock in the morning to the fuller’s ground.

 

Donkey Work!

 

The poor, uncared-for donkeys move about in the dull streets and waste lands of the village all the other days and nights except the night in which the dhoby intends to start for his work. The unfed beasts are then made to carry the heavy loads of wet clothes. The moment they are loaded they start off in advance from the house of their unkind master as they know well the place of destination, and the way to it is quite familiar to them. The dhoby with his children follow them, each carrying a heavy load on his back, and even on his head. As the dhoby passes through the streets he cheers his beasts by whistling, and uttering encouraging words such as these Podaa saami ie, Go, master Maanam kappattudaa,’ i e., Save my reputation Karuttua  Dorai Ayya ie… black gentleman! Nadadaa  singam, ie,  Walk as a lion.’ When he reaches the water-side — this is often a good distance away — first he throws off his own load, removes the loads off the backs of his beasts and pasture.

 

In cases where there are fields in cultivation, one of the grown-up children of the dhoby minds the brutes while they are grazing. Then the dhoby unties the bundle of clothes. and keeps them within his reach near water, where the rough stones are kept, for bleaching. He takes up a cloth in his hand and dips it in the water, and beats it against the stone, with an invocation to his God, the common Father. Then he places the cloth on the stone raises his right hand to his forehead, as he stands in a bending attitude, in order to indicate that he seeks the benediction of the Heaven to rest upon the labours of the day.

 

The work of a dhoby in an Indian village is tedious and difficult. He has to cleanse from two to three hundred cloths of various lengths and breadths, many of them in an exceedingly dirty state. He beats in cloth after cloth with his full strength on the coarse stones. His children also share the work of their father, taking for their part the tiny clothes of children like themselves.

Composing and Singing Songs!

While he is beating the cloths he sings songs of his own making, or that were made by his forefathers. These are very peculiar in their composition, and they are quite uninteresting to anyone beside himself. There is in them no melody, and there is not even any beating of time. He sings in praise of his ass, or of his wife, or he narrates his love, patience, earnestness, in relation to his sweetheart before his marriage. Sometimes he sings in praise of father-in-law. Sometimes it is a mournful song about an old and faithful ass which he has recently lost.

 

While the dhoby is busily engaged with the  clothes, his wife will turn up carrying a potful of cold food, which she has been obtaining from the village folk during the previous night. Every house in the village is bound to give  twice daily a handful of cooked food, either made of rice, millet, maize or some other Indian grain. She also carries a second small vessel, which is filled with Indian vegetables and greens. These have also been given to her by the villagers.

Dhoby Wages!

A dhoby receives as wages from every village house an average of six pence per annum. If in the house there is a large family the wages are increased to a shilling per annum (written in the year 1897).

 

Besides this allowance, he gets a small gift of grains, probably  a few measures, at the time of harvest. If he goes to the fields when they gather the crops, he also will get a small bundle of ears. At wedding festivities and at funerals he is entitled to a fee of four pence. When the villagers offer a blood-sacrifice to the gods, they generally kill a fat ram by severing the head from the body, and this head goes to the waiting dhoby as a part of his wages. In some villages the dhoby is used as a messenger to communicate ominous intelligence to the parties concerned. For this he gets, in the form of gold and silver bangles, or a pair of new cloths, or a pagoda, about the value of four shillings. This is all that the dhoby receives in the form of wages.

 

Faithful Wife used as a Pillow!

Now let us turn back to the place where we left the dhoby washing the clothes. He has been beating them against the stone one after another, from early morning until 10 a.m., and he is now quite exhausted, and quite ready for his morning meal. The wife, who has brought his meal, joins her husband, and the children also partake of it. They all sit on the grassy slope of the riverside or pool. The dhoby and his children sit facing the woman, who holds the earthen pot in her hand. They fold their hands together, so as to serve them instead of a cup, and the watery meal is poured into their hands. The woman first stirs up the contents of the earthen pot with her right hand, and adds some butter milk and salt. This luxurious food satisfies the tired and hungry dhoby and his children, and refreshes them so that they cheerfully resume their work. The woman after serving the meal to her husband and children supplies her husband with betel-nut, chunnam, and tobacco to chew having received these, sits beside his wife, and gossips with her, while she helps herself to the remaining food. When she has done the dhoby lays his head on her lap and rests awhile.

 

She relates to him some incidents of the village life which have recently come to her knowledge. In half an hour the dhoby and his wife, with their children, get up to resume their work. They hurry on the bleaching of the clothes till 2 pm, then they begin to wash the beaten clothes in a large earthen pot, which is filled with pure water. In this small portion of indigo is dissolved, or a little piece of lime. In this mixture all the clothes are dipped and rinsed well. Then they undergo another process of dipping in a similar pot filled with water, in which a small quantity of starch, prepared from rice or other Indian grain, has been put. This process makes the clothes somewhat stiff. All these processes cleanse the clothes very thoroughly. If the clothes are new they have to go twice through all these processes, and in addition to this they are also dipped in water mixed with cow-dung or goat-dung. This process gives the clothes a smart appearance.

 

Most of the villagers wear white clothes, consisting of a pair of cloths of three or three and a half yards each. Some of them have also turbans or headpieces.

 

As the day is getting on the dhoby his wife and children now hurry off to dry the clothes either on grassy meads or sandy banks. At about three o’clock the dhoby and his family go up together to some shady banyan or margosa tree or tamarind tree; one or other of these is sure to be found near an Indian village. Here they partake remainder of the meal, seated in the manner which has been described. At about five o’clock they gather together the clothes and fold them up.

 

Now the children go to find the donkeys, who are to carry the loads of bleached clothes back again to their home. The dhoby and his wife bundles themselves carry bundles of clothes on their heads and on their backs; they go slowly back to their village.

 

The following morning the dhoby and his wife unloose the bundles of the  washed clothes, and arrange them for delivery; both of them are very busy making up the piles according to the marks on the clothes. As a rule, the dhobys are very skilful in sorting the clothes according to the marks given them. There is no such thing as the marking of the clothes by their owners with coloured threads or the initials of their names. All marks on clothes are made by the dhobys themselves, and they cannot usually write their own names. lf any one of the villagers is in a hurry for his bleached clothes he has to go to the door of the dhoby and fetch them for himself. Generally, the dhoby delivers at each house.

 

The Indian villagers never use linen or any form of dress that is made by tailors, and therefore there is no need for Ironing.

 

(This book was published in 1897)

 

 

Dhoby – the Torch Bearers!

The dhoby not only washes the clothes of the villagers, but he also provides them with torches, made out of the rags which he gathers and stores up from the worn-out clothes given to him. These torches are generally used in festival and marriage processions and he also renders service by holding the torches on such occasions. The poor people of the village, by courting his friendship, get from him Maathu, the loan of cloths for little or nothing. At the time of funeral processions he spreads cloths on the way leading to the cremation ground. His services are also sought to decorate with cloths the roof of the Marriage pandal or booth.

 

on all these occasions he uses the cloths of the villagers. When the village dramas are held in the open-air at night he spreads on the ground a few bleached cloths for the more respectable men of the village.

 

The “son of the village, who is fed by the villagers , has also the privilege of clothing himself, as well as his family, with the clothes of the villagers. To-day he turns up in a new attire which he has got from Mr. A ……for washing; similarly his wife shines in the borrowed feathers of Mrs. C……; To morrow he walks in the street with the clothes of Mr. C and likewise his wife appears smart and tidily dressed with a beautiful sari or draping belonging to Mrs. R.

 

On the following day the husband and wife will carry all the clothes in which they dressed themselves on the previous day to the fuller’s ground, and will cover themselves with their worn-out ordinary clothes in a state next to rags. If any of the owners see these common children of the village wearing their clothes they take no notice of it. The village dhoby, who has this privilege of wearing other people’s clothes, has also the free use of the village clothes as his bedding. It is evident, therefore, that it costs little or nothing to maintain himself and his family.

 

The fuller’s ground becomes the centre for several villagers, and to it the young unmarried men and the young maids go to wash the clothes of their respective villages. These young people have thus opportunities of knowing one another better, and of forming close friendships. They cannot, however, have private conversations about their matrimonial affairs. Supposing the young man A has a tender regard for the young maid C, he sings some love songs while beating the clothes, and in these he describes to the best of his abilities the position, parentage, and beauty of the girl who probably stands close beside him, also beating clothes.  These love songs of the young dhoby, who is quite taken up with the girl whom he has in his mind have a charming effect upon thegirl, and she in return raises her sweet voice with songs of allurement. She assures him in an indirect way of her appreciation, alluding to his personal beauty.

 

When the parents of these young folk see their attachment to each other, they arrange to have them settled in marriage, and to follow the profession of a Village dhoby.

The washer men are a distinct class or caste. The son of a washer man is a washer man by compulsion. He cannot follow any other trade but the trade of his forefathers. (in the year 1897, not any more).

 

Source book: Indian Village Folk by T B Pandian, Year of publication 1897.

 

–subham–

 

No Toilet, No Electric Light 150 year ago! What did they do? (Post No.3449)

Compiled  by London swaminathan

 

Date: 14 December 2016

 

Time uploaded in London:- 16-39

 

Post No.3449

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

The house of Mr Raman lies in the centre of a village called Puduppatti. Its walls are built of sunburnt bricks and clay, and its roof covered with palm leaves. It has got two outer pials facing the street, one on each side of the entrance. Immediately on entering we find an open hall , which is known as Koodam. In this hall male visitors are received, and the inmates of the house meet and chat together in leisure hours. It is also used a s abed room for the elderly members of the family. After an open space of about fifty feet in circumference we come to the house proper, which faces the north, and has a large hall, a store room and a kitchen. The hall is used both as a dining and sleeping room, and there is seldom any furniture to be seen in it, save a common village cot in one corner, pillows rolled up and kept in another corner.

 

In the store room are the provisions of living preserved in earthen vessels, and the clothes and other valuables of the inmates. In the kitchen are various earthen vessels needful for coking, and the brass pots and vessels which are used for eating and drinking.  Near the kitchen there is a door way which leads into the backyard.  This is used as a kitchen garden, and has in it drum stick trees, peas, greens, pumpkins, cucumbers, onions etc.

On the eastern side of the house a cattle-shed is placed, and in it this the cows, bullocks and buffaloes are sheltered. All these buildings are encircled with mud walls, in which there is only one opening, and this is available for both man and beast. The apartments kept for the use of inmates receive the light and air only through the doors as there is not a single window in the entire building. There is however, quite sufficient provision for free ventilation through the bottom of the roof.

 

The inmates of the house get up very early in the morning. The male members of the family go for their morning ablutions, and while they are away the female members sprinkle cow dung over the outer and inner yards, and occupy themselves in sweeping the house, clearing the cooking and eating vessels. They draw Kolams (Rangoli) at the entrance with flour.

 

In their turn they then march to the watering places, where they bathe themselves, and wash their clothes, and bring water home for family use. The morning bathing is not , however universal among all the classes of the village community. While at the watering place they exchange lot of information with others.

 

In the house of Raman there are two females, Raman’s wife and his mother. When they have returned from the watering place, they attend to the work of feeding the men, and preparing for the lunch time meal. About 8 o’clock in the morning Raman and his brothers come in for their morning meal, which is generally some cold rice soaked in water the previous night, with butter milk and some pickle or chutney or some cold sauce. Having taken their morning meal, the superiors in the house leave in order to attend to the cultivation of the land or other works. As soon as the men have finished their meal female members help themselves to what is left of the dishes.

 

In taking their meals they all use the floor as their table, plantain leaves or brass vessels as their plates and their hands as spoons.

 

Following the female members in their daily routine, we find them busily engaged in pounding the rice and grinding the curry stuff, and dressing a few vegetables and greens in preparation for the lunch. Between twelve and one o’ clock the men return home hungry, and then there is placed before them a sufficient quantity of cooked rice, with some vegetable sauce, greens pulse – not to mention the attendant butter milk or curd/yogurt. The cooked food items are served very hot. The men cheerfully partake of this simple village meal, and then go to the outer hall and chew betel nut. Most of the times they sit on floor mats.

Then the females take their noontide meal; after which they rest for an hour, or even two, and during this time the men and the women converse together on common topics of the village. At about four o’ clock the female portion begin to occupy themselves with preparation for their evening meal, and in arranging the household things. At six o’clock Raman’s wife places a light in a hole, which is prepared for the purpose in the wall, and then prostates herself before the lamp, and smears a small quantity of ashes or kumkum on her forehead. The other members of the hose on first seeing the lamp do the same. Hurricane lamps and other portable lamps are used in different parts of the house.

About eight o’clock men take their supper, which usually consists of some pepper water (Rasam), rice and vegetables, and the remainder of the sauce that was prepared for the mid-day meal. Some people prefer light food like Uppuma, Idli or Dosa in the night. The female members follow the men in taking their supper, and all the eating for the day is over by nine o’clock and then they all retire to bed.

One day’s life of Raman and his family is a picture of all, for only slight differences are made even on festival days.

 

It is common among the women of the village to make their own fuel by making cow dung cakes. They use it in the fire place or mud ovens along with some fuel wood. Some are also engaged in in their leisure hours at the country spinning machine. Sometimes they go to the fields, and assist at the work which is being done by the labourers.

 

It is a very common thing to find uncomfortable relations prevailing among the village mothers-in-law and daughters-in-law. Perhaps ten out of hundred only have good relations and peace at home. Sometimes they may even be seen fighting like beats of the filed using vulgar village language, holding in their hands each other’s hair. Still, it must be understood they are not to be regarded as enemies until their death Today they fight one another, tomorrow they laugh together. One day’s fighting does not destroy another day’s peace.

 

observing the varied duties of and claims of our friend Raman, we cannot fail to admire the laborious spirit of this village cultivator. He is busy with many things. He has the care of his family, as he is the head of his house; and he has to direct his farm laborers and his brothers in attending to the work of the field. He must answer to the different calls of the village officers. He is invited to a wedding or to a funeral in his own village or to some distant village where he has relatives or friends. On some of these joyful or sorrowful occasions he takes his wife with him. Sometimes, if he is ill or otherwise engaged, he sends his wife or mother with one of his brothers to represent his family. There are many calls on Raman’s poor purse. The priest, the beggars, the poets, the pious, the guests, the village policemen, the medicine men, the weddings, the funerals of his relatives  — all of them have a share in Raman’s earnings. For all the transport between villages they use bullock carts. They are always kept ready for any emergency.

Source: Indian Village Folk by T B Pandian, Year 1897,London

–Subham–

 

Story behind Kammavar Naicker Proverb! (Post No.3444)

Written by London swaminathan

 

Date: 13 December 2016

 

Time uploaded in London:-14-46

 

Post No.3444

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

 

Most hard working, persevering farming community known as Kammavar Naickers live in South India. These people have several village settlements of their own in Tamil Nadu.  There is a proverb about them and there is a story behind it.

 

The bridegrooms of the community are treated like royals by the fathers in law and one of these bridegrooms, while he was staying with at his rich father in laws house (he was a man with about 400 acres of land), at the time of the harvest, saw his father in law busily engaged with his men in cutting the stalks. On a certain day, while they were having a meal, the bridegroom asked his father in law,

“How many acres of land of stalks to be cut?”

“Several acres”, said the father in law.

“Well then, I shall be glad to be engaged in cutting the stalks from a hundred acres of land” , said the b

The following morning the b was taken by his father in law, and went to the field . Standing on an elevated ground, he pointed out with his finger the four boundaries of the acres of land in which the b consented to work. The father in law left the young man in the field and went home.  There is unbearable heat in the months of April and May in India and unfortunately the task was taken in the month of April.

 

 

No doubt there was a great deal of good intention in him.  He commenced to cut the stalks for fifteen minutes, but the heat was so severe that it melted his fat. His whole body began to perspire.  The poor fellow felt altogether exhausted. He was like a dog inhaling and exhaling air through his mouth, his breath became short, but he kept up his courage for awhile. At about 10 am he returned home, having found himself quite unable to cut the stalks, even in a circumference of five yards!

 

In the house, his father in law was giving out that his son in law had undertaken the cutting of stalks from a large part of his lands. As soon as he saw him return, he was anxious to know how he had got on the field. The young man with shame replied that he was unable to cut the stalks to five yards, as the heat was so great and the day was burning hot.  So, he politely asked his father in law to set apart only ten acres of land for him, and to leave the rest for the farm labourers to cut.

On the following day, the young man went at about 8 O’clock in the morning, to the field and remained there till nine, but found himself utterly useless even to cut the stalks for two yards. When he returned home at 10 O’clock, he informed his father in law, with great reluctance, that the distance of ten acres of land was too great, and so he would like to have it reduced to four. The other parts of the lands must be given to other labourers. The father in law readily consented to the request of the young man, who went to the field in the forenoon, and was cutting the stalks when his father in law came to him.

 

The bridegroom took a stick, drew a line, and asked his father in law to permit him to cut that part of the land only, and leave the rest to the farm labourers. Late in the evening his father in law came to see him. By this time the young man was quite exhausted, and lying prostrated under a thorn tree. He got up when he saw his father in law, and told him that he was unable to cut even the few yards which he had marked out, and so he begged his father in law to allow him to cut the distance of land which was marked out by turning his head around, practically a few stalks which stood under his foot. Hence arose the saying in this country – Mappillai Naicker thattai aruththathu pola, i.e. “As the bridegroom of the Naicker caste attempted to cut down the stalks’.

 

Source:Indian Village Folk by T B Pandian, Year 1897,London

–Subham–

 

Kurathi- Tamil Soothsayer and Bull Fighting Floats in Tamil Procession (Post No.3430)

Compiled by London swaminathan

 

Date: 8 December 2016

 

Time uploaded in London: 13-28

 

Post No.3430

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

Following are the floats (tableaus) in the Fifth World Tamil Conference held in Madurai in 1981
THE SOOTHSAYER OF COURTALLAM HILLS

Kuravanchi is a conventional form of Tamil poetry which blends together some of the ways of life of the elites with those of the hunters. Tirukuta  Rasappa Kavirayar, a Tamil poet from Melakaram, near Tenkasi in Thirunelveli District, has composed Kutralakkuravanchi which is considered to be the supreme example of this genre of Tamil poetry.

 

It portrays Lord Siva coming in procession accompanied by his devotees against the background of the natural tapestries of the captivating hills of Courtallam, its flora and fauna and its beautiful waterfalls. With its excellent rhythmic beauty, sensuous style, flexible and tender poetic diction it also depicts the heroine Vasantha Valli falling in love with Lord Siva. She is so captivated by the charms of the handsome Lord that she suffers from insomnia and mental agony which a girl faces due to the pangs of separation from her lover. At this juncture, a woman soothsayer from the hunter’s tribe of Courtallam arrives there singing the beauty of Courtallam and the transcendental glory of the Lord. The words of the foreteller console Vasanthavalli and give her the hope of marrying the Lord. This tableau depicts the foretelling of the soothsayer.

 

xxxxx


KURINCHI

 

The ancient Tamils have classified the landscape into five divisions namely Kurinchi (Hilly region), Mullai (Pastoral), Marutam (Plain), Neytal (Coastal region) and Palai (Wilderness). While dealing with the poetic conventions of the love poems, they have assigned the Mutarporul (i.e. time and space), Karupporul (i.e. the flora and fauna) as well the Uripporul (i.e. the human drama which forms the poetic theme) for each division of lands. This tableau depicts an event wh ich normally happens in the ancient Kurinchi poems. In the human drama of love, Kurinchi depicts love at first sight. Eventhough the damsel is anxious to embrace the hero, out of her feminine quality namely “nanam” (shyness), she feels reluctant to come near the hero. At this juncture, a ferocious tiger comes on the spot. The fear of the tiger makes her cast away her shyness. Without any second thought she takes refuge in the broad chest of the hero, who protects her and drives away the tiger by his arrow.
xxxx

BULL FIGHT

 

Bull fight is one of the heroic sports of the Tamils and has its origin in a very hoary past. In Mullaikkali of Sankam anthology we come across some instances of the hero grappling with a bull and conquering it as a test of bravery. The damsels of the ancient Tamil pastoral used to bring up wild bulls. They were given in marriage to the suitors who successfully conquered their bulls.

 

According to Mullaikkali, the girl of the pastoral land would not even think of the defeated man as her husband in anyone of her various births. This scene depicts a hero who tries to conquer the bull and a heroine who waits anxiously to garland him after his victory. This sport is in vogue in many parts of Tamilnadu, especially in some parts of Madurai as a sport under the popular name Manchu Virattu.
xxxx

 

THE HERO AND THE LANCE

Thiruvalluvar, who glorified agriculture describes a heroic battle in one of his couplets as: “At elephant heads his lance, for weapon pressed He laughs and plucks the spear from his breast be Slaying the elephant in the battle is considered to a supreme kind of heroism by the Tamils. A hero who was nurtured in this heroic tradition fought with an elephant in a battle. He threw his lance on the frenzied elephant which fought fiercely with him. The elephant fell down. When he turned with pride, the victorious hero was hit by the spear of an enemy. At the same time, an elephant also attacked him. Finding no lance ready with him to attack the elephant, he removed the spear which had pierced into his body to throw it on the enemy elephant. Removing the spear, he gloats over the fact that he has a weapon to fight the elephant. Tirukkural describes this thrilling episode and the tableau depicts it.

–Subham–

A BRIEF INTRODUCTION TO TAMIL DEVOTIONAL LITERATURE (Post No.3424)

Compiled by London swaminathan

 

Date: 6 December 2016

 

Time uploaded in London: 10-50 am

 

Post No.3424

 

 

Pictures are taken by Tamil Conference Booklet.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

1981 World Tamil Conference Procession in Madurai -Part 2

 

Yesterday I posted Part 1 with the title A Brief Introduction to Tamil. following is the 2nd part.
THE RELIGIOUS SAVANTS AND TAMIL

Thirugnana Sambanthar

 

He lived in the 7thc. A.D. This young devotee who attained the divine mercy at the age of seven, was largely responsible for Saivism becoming popular in Tamil Nadu. His poems are melodious and mellifluous and they form the first three books in the twelve canons of Saivite sacred texts, which are popularly known by the term Panniru Thirumuraikal.

 

Tirunavukkarasar (Appar)

 

An ardent Saivite saint, Appar lived in the 7th C. AD. He has composed his devotional lyrics in the Thandakan form and hence he was called by the popular attribution Thandaka venthar (King of Thandaka genre). His works are included as the fifth, sixth and seventh books of the twelve Saivite sacred books. As per the Saivite tradition, he was the supreme example of Divine Service.

 

Sundarar

 

He lived in the 8th C. A.D. and considered himself to be a close friend of Lord Siva. Consequently, his devotional poems reveal his sense of comradeship with God. His poems form the seventh book of the Tamil Saivite sacred books.

 

Manikkavasakar

 

He lived in the Eighth century A.D. and composed the very beautiful Tamil devotional lyrics entitled Thiruvasakam and Thirukkovaiyar. The special charm. of the former work has captivated the mind of the European missionary G.U. Pope, who has rendered it into English.

 

LORD AT THE SERVICE OF PEOPLE

 

When the Pandya King Arimarthanan punished Manikkavasakar for spending the Govt money for religious purpose, Lord Siva performed a miracle before the king to make known the greatness of the famous Saivite saint. As per His divine orders, there was heavy flood in Vaikai river. It destroyed the banks of Vaikai. The officials of the Pandya King ordered that each one of the subjects should do his allotted work to repair the damaged river banks. The poor Vanthi who sold Pittu (rice pudding) could not find a man to work on her behalf. As per her prayer, Lord Siva assumed the form of a coolly and came to Vanthi. After eating the Pittu given by her, he joined others who were engaged in the flood relief activities. He carried in his basket the sand for filling the damaged portions of the river bank. But, he had not sincerely done his job. Consequently, the work allotted to Vanthi remained unfinished. When this was reported to the King, the King got angry and started beating the coolly by a cane. Everyone present there felt a blow on their backs. The coolly put one basket of sand in his allotted area and suddenly disappeared.  The outrageous King’s men went to Vanthi to punish her. But, she was taken to Heaven on a divine chariot by the Siva ganas. When the King’s men went to the river bank they found that it was completely repaired.

 

Andal –THE DIVINE BRIDE

 

Andal, the daughter of Periyalvar, is one of the most fascinating of the Alvars. Periyalvar, her foster father found her as a baby in his garden and he brought her up as his daughter. Later, she imagined herself to be the bride of Krishna, refusing to marry mortals, boldly wearing even the garlands intended for the image of Krishna. One day, when her foster father saw it, he was shocked. He proclaimed that the garland which was worn by mortal being was not befitting to Krishna. Consequently, he would not use it to garland the image of Krishna. The same night Krishna appeared in Periyalvar’s dream and said that he would like only the garland which was worn by Andal. Finally, she was given in marriage to the lord of Srirangam. Andal has left but two works Tiruppavai of 30 stanzas and Nachiar Thirumoli of l43 stanzas. Krishna is the hero and she, the heroine in both. Thiruppavai owes its origin to a religious observance among maidens of the cowherds’ class. This tableau depicts Periyalvar looking in wonder at his daughter offering the garland to the statue of Krishna.

 

xxxxx

 

Arunakiri Nathar

 

He is the author of Tiruppukal, which consists of three thousand devotional poems endowed with high rhythmic qualities. He was proficient in Tamil music too. He composed the metrical compositions such as Kanthar Alankaram, Kanthar Anuputhi, Kanthar Antathi, Vel virutham, Mayil Virutham and Tiruvakuppu.

 

Tirumular

 

He was a saivite saint and a mystic poet par excellence. He has composed the famous philosophical work Tirumanthiram. His poems are the revelations of his deep reflection in Yoga, Jnanam and Siddha medicines. To him, serving humanity is the chief way to serve God

 

Thayumanavar (1705 1742)

 

Born at Vedaranyam, Thayumanavar a great saint was full of love for mankind. His notable poetic works are Anandak kalippu and Paraparak kanni

 

Ramalinga Swamikal

He lived in Tamil Nadu in the 19th century A.D., and composed Tiruvarutpa which consists of six thousand devotional hymns. He was born on 5-10-1823 at Marutur, near Chidambaram. He lived in Madras for more than thirty years and composed a number of poems. He has established Sathiya Taruma Salai Sathiya Gnanasabai and Samarasa Sanmarka Sankam in Vadalur. His philosophical reflections which are full of egalitarian sentiment and profound humanitarian spirit are considered to be unique contributions to the world of religion and philosophy.

THE POET AND THE PATRON

KAMBAR

The Tamil poets are endowed with genial spirit and modest character. But they become crusaders of their cause if anything happens to stain their spotless virtue and prestige. In such cases, they are even prepared to fight with their royal patrons. Consequently, the rulers of the Tamil land patronized the poets with much care love and respect without offending their tender feelings. An event which stands as a typical example of the poet-patron relationship of the ancient Tamil Nadu is depicted here. The Chola King failed to recognize and give due respect to Kamban, the greatest epic poet of Tamil. The offended poet decided to teach him a lesson. He took a vow that he would sit before the court of the Chola King duly served and attended by great king equal in status to the Chola monarch as his errand man. The Chera King who was captivated by the poetic talent of Kamban followed him as an errand man and prepared betel leaf to Kampan while he was seated in the Chola palace. The Chola king promptly recognised the greatness of Kamban.

 


THE TAMIL RENAISSANCE POETS

 

  1. Subramania Bharathi (1882-1921)

 

Bharathi started his poetic career as a court poet of the Zamindar of Ettayapuram. He completely freed himself from the court life when he was attracted by the currents of the renaissance spirit as well as the upsurge of the waves of the Indian Freedom Struggle. When he found that he was not able to give vent to his patriotic feelings freely in Sudesamithiran, a Tamil journal in which Bharati worked as a sub-editor, he relinquished his job and started a new journal entitled India. He lived the life of a political exile in Pondicherry. He successfully experimented in modern Tamil literature and showed a new way to his successors. He used poetry as an invincible weapon to fight against oppressions of all kinds. His poems played a predominant role in the Freedom Struggle kindling the patriotic feelings of the Tamils. Most of his poems are highly prophetic.

Among his poetical compositions his national poems, Kannan Pattu, Kuyil Pattu and Panchali Sabatam are famous.

 

xxxxx

 

 

 

A Brief Introduction to Tamil (Post No.3420)

Compiled by London swaminathan

 

Date: 5 December 2016

 

Time uploaded in London: 13-53

 

Post No.3420

 

Pictures are taken from the Conference booklet;thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

1981 World Tamil Conference Procession in Madurai -Part 1

 

MOTHER TAMIL

Tamil is one of the classical languages of the world. It is the most ancient language among all the languages of the Dravidian family. It is endowed with rich vocabulary, beautiful diction, rhythm and melody. The  ancient Tamils, who have been fascinated by the greatness, grandeur and glory of their mother tongue, have personified her as Mother Goddess and showered all praise and honour on her.

 

It is a convention to describe some of the classical epics of Tamil language as the ornaments worn by the Mother Goddess Tamil. Silappathikaram is hailed as her anklet, Valayapathi as her bracelet, Manimekalai as her waist belt studded with gems, Chintamani as her necklace, Kuntalakesi as her ear-ring and Chutamani as the jewel worn on her forehead. She is also portrayed as a queen holding in her hand Thirukkural as the sceptre the symbol of her righteous rule.

 

The Tamil poets of yore have glorified their mother tongue as the first language of the human race. Its ancient grammatical treatises such as Tholkappiyam and  Irayanar Kalavijal bear testimony to its rich legacy of literature and continuity of literary tradition from a hoary past. Here is a tableau which depicts Tamil language as Mother Goddess.

 


THIRUVALLUVAR

Thiruvalluvar was a profound scholar, philosopher and poet, who lived in Tamil Nadu two thousand years ago. His magnum opus THIRUKKURAL or the sacred couplets, is an ethical work which speaks about the greatness of righteousness (Aram), polity and economy (Porul) and domestic happiness (Inpam) in 1330 couplets. This work is a great human heritage which has transcended the linguistic, racial and religious barriers in its presentation of the ethical codes. Among the Indian classics it is the only book which has been translated into nearly two and a half dozens of languages. The modern Tamil year is calculated beginning with the birth of Thiruvalluvar. Since agriculture formed the basis of the economy of the ancient Tamils, Thiruvalluvar has devoted one chapter to this noble profession. The float depicts an agricultural scene, so well portrayed by Thiruvalluvar.

 


AVVAIYAR

In the portrayal of various internecine and intertribal wars which were waged for various political motives, the Sankam literatures introduce Avvaiyar, a poetess of the Sankam age, as a peace maker between two warring kings. Thontaiman plans a war against Athiyaman. Avvaiyar, wishing to stop the war, meets Thontaiman. Contrasting his decorated weapons with those of Athiyaman, so frequently used in battles, she brings home to Thontaiman, the latter’s superiority in warfare. A war is thus averted.KANNAKI
in SILAPPATHIKARAM

Silappathikaram is the earliest among the available Tamil epics. Kannaki came to Madurai along with her husband Kovalan to sell her anklet and start a new life. But, her husband was unjustly accused of stealing the anklet of the Queen and was killed under the orders of the King. To prove the innocence of her husband, and expose the heinous crime of the Great Pandya King, Kannaki went to his court with one of her anklets. She accused the King of having ordered the death of her husband without conducting proper trial. The Queen’s anklet had pearls whereas the anklet of Kannaki had gems inside. She broke her anklet in the presence of the king and proved that her husband  Kovalan was not guilty. She is worshipped in Tamil Nadu as the Goddess of Chastity. The scene where Kannaki accused the King and broke her anklet is depicted in this tableau.

 

to be continued………………………

அன்னதான மகிமை: கைதியின் கண்ணீர் (Post No.3409)

Written by London swaminathan

 

Date: 2 December 2016

 

Time uploaded in London: 10-39 am

 

Post No.3409

 

Pictures are taken from various sources; thanks. They are representational.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

தமிழில் ஒரு பாடல் உண்டு; பசி வந்திடப் பத்தும் பறந்து போம். அதாவது

மானம்,  குலம்,  கல்வி, வலிமை,  அறிவு,  தானம்,  தவம், உயர்வு, தாளாண்மை/முயற்சி, காமம் எல்லாம் பசி வந்தவனிடத்தில் இருக்காது.

 

இதையே மாற்றிப் போட்டால், பசி இல்லாவிடில் இந்த பத்து குணங்களும் இருக்கும். அதனால்தான் இந்துக்கள் அன்னதானத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள்.

 

லட்சம் பேர் சாப்பிட்டால், அதில் ஒருவர் நல்லவர் இருந்தாலும், அதன் காரணமாக நாட்டுக்கும், சமுதாயத்துக்கும் நன்மை விளையும் என்று காஞ்சி பரமாசார்யார் சொற்பொழிவில் கூறியுள்ளார். ஆனால் அன்னதானத்தின் மூலம் சிறைக் கைதியும் மனம்மாறிய செய்தி நேற்று பிரிட்டிஷ் (1-12-2016) பத்திரிக்கைகளில் வெளியாகியது.

 

 

கற்பழிப்புக் குற்றத்திற்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்–  அத்மி ஹெட்லி (வயது 34). அவர் சிறையிலிருந்து தப்பித்து ஓடினார்…. ஓடினார்…. மூன்று நாள் ஓடினார். பசி வயிற்றை வாட்டியது. மயக்கம் வந்து ‘தொப்’ என்று கீழே விழுந்தார்.

எங்கே தெரியுமா?

டாம் பிலிப்ஸ் (வயது 22), ஐடன் பைர்ன் (வயது 21) ஆகிய இருவர் வசித்த வீட்டின் வாசலில் விழுந்தார். அவர்கள் கதவைத் திறந்தவுடன் மயக்கம் தெளிந்து கொஞ்சம் தண்ணீர் கேட்டார் ஹெட்லி .

தண்ணீர் குடித்தவுடன் ஒரு வெடிகுண்டுச் செய்தியைப் போட்டார். பிள்ளைகளே , நீங்கள் என்னிடம் அன்பு காட்டினீர்கள். நான் உண்மையைச் சொல்லி விடுகிறேன். நான் லேஹில் சிறையிலிருந்து ஓடி வந்த கைதி. என் பெயர் அத்மி ஹெட்லி. சிறைவாசத்தின்போது நான் முஸ்லீமாக மதம் மாறிவிட்டேன். நீங்கள் போலீஸைக் கூப்பிட்டு என்னை ஒப்படைக்கலாம்.

 

ஆனால் மணவர்களோ உடனே அப்படி போலிஸைக் கூப்பிடவில்லை. “கொஞ்சம் பொறுங்கள்– சாப்பிட்டுவிட்டுப் போக லாம்” என்று சொல்லி, சுவையான, சூடான் உணவைச் சமைத்தனர். கோழிக்கறி, சூப், பாஸ்தா எல்லாம் சூடாகப் பறிமறினர் அன்புள்ளம் படைத்த மாணவர்கள்.

 

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் (ப்பாள்)?

கைதியின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் குபுகுபுவெனப் பாய்ந்தது.

மேலும் தனது சொந்தக் கதையைப் பகிர்ந்துகொண்டார்:

“எனக்கு 12 வயது மகன் உண்டு. அவனை 9 ஆண்டுகளாகப் பார்க்கவில்லை”.

 

உடனே இரண்டு மாணவர்களில் ஒருவரான பிலிப்ஸ் (பிரிஸ்டல் பல்கலைக் கழக தத்துவ இயல் மாணவர்), “அதனால் என்ன? கவலைப் படாதீர்கள். இதோ என் மொபைல் போன். உங்கள் மகனைக் கூபீட்டுப் பேசுங்கள்” என்று போனைக் கையில் கொடுத்தார்.

 

ஆனால் நாங்கள் ஏன் 9 ஆண்டுகளாக நீங்கள் பேசவில்லை? என்ன நேர்ந்தது என்று அந்தக் கைதியிடம் கேட்கவே இல்லை.- என்று மாணவர்கள் சொன்னார்கள் பத்திரிக்கை நிருபர்களிடம்!

 

கற்பழிப்புக் குற்றம் என்பது பயங்கரமான குற்றம்தான். ஆயினும் எங்கள் கண் முன் உணவும், தண்ணீரும் வேண்டும் என்று ஏங்கும் ஒரு மனிதனைத்தான் காண முடிந்தது;  குற்றவாளியைக் காணவில்லை. என்றும் மாணவர்கள் சொன்னார்கள்.

 

சாப்பிட்டு முடிந்த பின்னர் அந்தக் கைதி மாணவர்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டார்: “நான் போலீஸில் போய்ச் சரணடைய வேண்டுமா? அல்லது ஓடிவிடட்டுமா?”

 

மாணவர்கள் சொன்னார்கள்: “எவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்கள் சரண் அடைகிறீர்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்கள் விடுதலையாகி வெளியே வந்து விடுவீர்கள்”.

கைதியும் இதற்குச் சம்மதித்தவுடன் இருவரும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரை, கைதியுடன் நடந்து சென்று அவரை ஒப்படைத்தனர். அவர் இரண்டு மாணவர்கலையும் அன்புடன் கட்டித் தழுவி விட்டு போலீஸிடம் சரண் அடைந்தார்.

 

தத்துவ இயல் மாணவர் பிலிப்ஸ் சொன்னார்: நாங்களும் அந்தக் கைதிக்கு நன்றிக் கடன்பட்டுள்ளோம். ஒரு கற்பழிப்புக் காரனின் உண்மைக் கதையைக் கேட்க முடிந்தது. முன்னததாக ஏவன் –சாமர்செட் நகர் போலீஸார் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், “கைதி ஹெட்லி பயங்கரமானவன் – யாரும் அருகில் நெருங்க வேண்டாம்; எங்களுக்குத் தகவல் மட்டும் தாருங்கள்” என்று ஹெட்லியின் படத்துடன் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தனர்.

 

அன்பிற்கும் அன்ன தானத்துக்கும் சக்தி உண்டு!

 

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்

புன்கண்நீர் பூசல் தரும் (குறள் 71)

 

பொருள்:-

அன்பை, பிறர் அறியாமல்  மறைத்து வைக்கும் கதவோ தாழ்ப்பாளோ உண்டா? கண்களிலிருந்து பெருகும் கண்ணீரே அந்த அன்பினைப் பலரும் அறியும்படி பறை சாற்றிவிடும்.

 

–சுபம்–

Foreign Scholar who studied Tamil Language for 63 years! (Post No.3397)

Written by London swaminathan

 

Date: 28 November 2016

 

Time uploaded in London: 18-32

 

Post No.3397

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

I have the translation of TIRUVACAGAM published by Rev.G.U.Pope. Tiruvacagam is the sacred utterances of the Tamil poet, saint and Sage Manikkavacagar. It has fifty one poems. Dr G U Pope of Oxford wrote a lengthy introduction to Caiva Siddhantam and the life history of Manikkavacagar.

 

Max Muller started studying Sanskrit with a different motive but was absorbed by Indian culture later. in the same way DR GU Pope started studying Tamil with a different motive but was absorbed by the Hindu culture.

His preface to the book is very interesting; I give below the second part of his preface:

“I date this on my eightieth birth day. I find, by reference, that my first Tamil lesson was in 1837. this end, I suppose a long life of devotion to Tamil studies. it is not without deep emotion that I thus bring to a close my life’s literary work.

 

Some years ago, when this publication was hardly projected, one evening, after prayers, the writer was walking with the late Master of Ballilol College in the quadrangle. The conversation turned upon Tamil legends, poetry and philosophy.   At length, during a pause in the conversation, the Master said in a quick way to peculiar to him, ‘You must print it”. to this natural answer was, “Master! I have no patent to immortality, and the work would take very long’. I can see him now, as he turned around – while the moonlight fell upon his white hair and kindly face, — and laid his hand upon my shoulder, saying, ‘To have a great work in progress is the way to live long. You will live till you finish it. I certainly did not think so then, though the words have often come to my mind as a prophesy, encouraging me when weary; and they have been fulfilled, while he has passed out of sight.

to the memory of Benjamin Jowett, one of the kindest and best, and most forbearing of friends, — to whom I owe, among much else, the opportunity of accomplishing this and other undertakings, – I venture to inscribe this volume with all gratitude and reverence.

 

may the blessing of his Master and mine crown the very imperfect work!

Ballilol College                                 G.U.Pope

April 24, 1900

 

 

—Subham–