காளை- தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி (Post No.5730)

கட்டத்திலுள்ள 25 க்கும் மேலான தமிழ் சொற்களைக் கண்டு பிடியுங்கள்; விடை கீழே உள்ளது

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 3 December 2018


GMT Time uploaded in London – 13-59 AM

Post No. 5730


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia,Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

1              
        2 3      
               
4     5     6 7
              8
          9.    
      10.       15A    
  11.   12       13 14
            15    
          16      

குறுக்கே

1.காளை

2.அவன் எனது……..; அவனின்றி என்னாலொன்றும் செய்ய முடியாது

4.செம்பு

6.பால் தரும் பிராணி

9.மந்திரங்கள் எழுதி பூஜிக்கலாம்

10.ஆச்சர்யம்

11.கார்பன்டைஆக்ஸைடை ஆக்ஸிஜன் ஆக்கும் அற்புத ஜீவன்

13.குடித்தால்  ஆடலாம்

14.புதல்வி

15.வணங்கத் தக்கவர்,

16.-குப்பை

கீழே

1.வள்ளுவர் கையில் இருப்பது

2.மணப்பெண்

3.சீரான தாளப் போக்கு

5.மறை; காதோடு காதாக

6.உடகாரலாம், எழுதலாம் இதில்

7. (8)காலடிப் பதிவு; சிறிய

10.நோன்பு

12.கடவுளர் பவனி வரலாம்

13.மென்மை,இனிமை,அன்பு

15 15A- ரோ ஜாவில் உண்டு, வறண்ட நிலத்திலும் மண்டிக் கிடக்கும்


  ரு து        
  ழு     க் கை  
த்          
தா   மி ம்   சு
  ணி     ர்  
      சி   டு
      வி   ப் பு    
    ம்   ள்
          மு னி  
      ம் கூ   வு  

ANSWERS

குறுக்கே

1.எருது-காளை

2.வலக்கை- அவன் எனது……..; அவனின்றி என்னாலொன்றும் செய்ய முடியாது

4.தாமிரம்- செம்பு

6.பசு- பால் தரும் பிராணி

9.தகடு- மந்திரங்கள் எழுதி பூஜிக்கலாம்

10.வியப்பு- ஆச்சர்யம்

11.மரம்- கார்பன்டைஆக்ஸைடை ஆக்ஸிஜன் ஆக்கும் அற்புத ஜீவன்

13.கள்- குடித்தால்  ஆடலாம்

14.மகள்- புதல்வி

15.முனி- வணங்கத் தக்கவர்,

16.கூளம்-குப்பை

கீழே

1.எழுத்தாணி- வள்ளுவர் கையில் இருப்பது

2.வது-மணப்பெண்

3.லயம்- சீரான தாளப் போக்கு

5.ரகசியம்- மறை; காதோடு காதாக

6.பலகை- உடகாரலாம், எழுதலாம் இதில்

7.சு (8)வடு- காலடிப் பதிவு; சிறிய

10.விரதம்- நோன்பு

12.ரதம்- கடவுளர் பவனி வரலாம்

13.கனிவு- மென்மை,இனிமை,அன்பு

15முள் 15Aபுதர்- ரோ ஜாவில் உண்டு, வறண்ட நிலத்திலும் மண்டிக் கிடக்கும்

குறுக்கே

1.எருது,2.வலக்கை,4.தாமிரம்,6.பசு,9.தகடு,10.வியப்பு

11.மரம்,13.கள்,14.மகள்,15.முனி,16.கூளம்

கீழே

1.எழுத்தாணி,2.வது,3.லயம்,5.ரகசியம்,6.பலகை,7.சு (8)வடு

10.விரதம்,12.ரதம்,13.கனிவு,15முள் 15Aபுதர்

XXX SUBHAM  XXX

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: