மாக்ஸ்முல்லர் மர்மம்! – 5 (Post No.4327)

Written by S.NAGARAJAN

 

 

Date: 23 October 2017

 

Time uploaded in London- 8–06 am

 

 

Post No. 4327

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

 

நண்பரா, கைக்கூலியா!

மாக்ஸ்முல்லர் மர்மம் – 4 : கட்டுரை எண் 4269 – வெளியான தேதி 4-10-2017 – இதனுடைய தொடர்ச்சியாக இக் கட்டுரை வெளியாகிறது.

மாக்ஸ்முல்லர் மர்மம்! – 5

 

ச.நாகராஜன்

8

1845ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 10ஆம் தேதி அவரது நாட்குறிப்பில் ஒரு கப் சாக்லட்டிற்கு 2 பிராங்க் செலவழித்ததைக் குறிப்பிட்ட அவர் இனி ஒரு போதும் அதை வாங்கக் கூடாது என்ற முடிவுக்கு வந்ததை இப்படிக் குறிப்பிடுகிறார். 1823இல் பிறந்த மாக்ஸ்முல்லருக்கு இந்த கடிதம் எழுதும் போது வயது 22 தான்!

FROM THE DIARY OF MAX MÜLLER. PARIS. April 10, 1845.

“I get up early, have breakfast, i.e. bread and butter, no coffee. I stay at home and work till seven, go out and have dinner, come back in an hour and stay at home and work till I go to bed. I must live most economically and avoid every expense not actually necessary. The free lodging is an immense help, for unless one lives in a perfect hole… I have not been to any theatre, except one evening, when I had to pay 2 francs for a cup of chocolate, I thought ‘Never again’.”

சாக்லட் வாங்கி சாப்பிடக்கூட முடியாத அளவுக்குக் கையில் பணமில்லாத மாக்ஸ்முல்லரின் நிலையை இந்த டயரிக் குறிப்பு தெரிவிக்கிறது.

இந்த நிலையில் தான் அவர் லண்டன் வந்தார்.

 

லண்டன் வந்த மாக்ஸ்முல்லருக்கு ஒரு நல்ல ‘வேலை’ கிடைத்தது. ஜான் வில்லியம் ஆடம்ஸன் எழுதியுள்ள நூலில் உள்ள விவரத்தின் படி ஒரு ஆண் வாத்தியாருக்கு வருடம் ஒன்றுக்கு சம்பளம் 90 பவுண்டுகள். பெண் உபாத்தியாயினிக்கு வருட சம்பளம் 60 பவுண்டுகள். 1999இல் லண்டனில் ஒரு ஆசிரியருக்கு வருட சம்பளம் சுமார் 14000 பவுண்டுகளிலிருநது சுமார் 36000 பவுண்டுகள் வரை அளிக்கப்படுகிறது. அதாவது 1853இலிருந்து 146 வருடங்கள் கழித்து 1999இல் 200 மடங்கு சம்பளம் அதிகரித்துள்ளது. மாக்ஸ்முல்லருக்கு ஒரு தாளுக்கு 4 பவுண்டு ஊதியம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதன் 1999ம் ஆண்டு மதிப்பு 800 பவுண்டுகள்! பிரிட்டிஷாருக்குத் தங்கள் வேலையை எப்படியாவது செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பதால் அதற்குத் தகுந்த நபருக்கு இவ்வளவு பணம் கொடுக்க முன் வந்தனர்! அதாவது மாக்ஸ்முல்லர் எவ்வளவு பணம் கேட்டாலும் தாங்கள் சொன்னபடி செய்தால் அந்த அளவு பணம் தர அவர்கள் முன் வந்தனர்.

 

He was highly paid for this job. According to the statistical information given on page 214 of the “English Education, 1798-1902” by John William Adamson, printed by Cambridge University Press in 1930, the revised scale of a male teacher was £90 per year and for a woman, £60 in 1853. The present salary of a teacher in London is £14,000 to £36,000 per year, which averages a minimum of at least 200 times increase in the last 146 years. Max Müller was paid £4 per sheet of his writing which comes to £800 of today (1999). This is an incredibly high price for only one sheet of writing. But it’s the general law of business, that the price of a commodity increases with its demand. The British were in such an imperative need to get someone to do this job and Max Müller was the right person, so they paid whatever Max Müller asked for.

மாக்ஸ்முல்லர் தனது தாயாருக்கு 1847ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 17ஆம் தேதி எழுதிய கடிதம் இந்த உண்மையை விளக்குகிறது. அவர் ஆண்டுக்கு 200 பவுண்டுகளைப் பெற 50 தாள்களை எழுத விழைந்ததை இப்படிக் கூறுகிறார்: (இதை எழுதும் போது அவருக்கு வயது 24!)

 

His enthusiastic letter to his mother dated April 15, 1847 reveals this fact

His letter:

“I can yet hardly believe that I have at last got what I have struggled for so long… I am to hand over to the Company, ready for press, fifty sheets each year; for this I have asked £200 a year, £4 a sheet. They have been considering the matter since December, and it was only yesterday that it was officially settled.”

“…In fact, I spent a delightful time, and when I reached London yesterday I found all settled, and I could say and feel, Thank God! Now I must at once send my thanks, and set to work to earn the first £100.

லண்டனுக்கு வந்த அவர் முதல் நூறு பவுண்டுகளைப் பெற வேலையை இப்படியாக ஆரம்பித்தார்.

மிகுந்த பணத்தேவை கொண்டிருந்த இளைஞரான மாக்ஸ்முல்லர் பிரிட்டிஷார் சொன்ன வேலையைச் செய்ய முன் வந்தார்தான் கேட்ட பணத்தை அவர்கள் கொடுக்க முன் வந்தால்!

***

தொடரும்

 

 

Max Muller Exposed! True Colours of Max Muller! (Post No.4224)

Written by London Swaminathan

 

Date: 18 September 2017

 

Time uploaded in London- 18-10

 

Post No. 4224

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

 

It is true that Friedrich Max Muller, the German born philologist and Orientalist, spent most of his life in studying the Vedas. It is also true that he edited and published 51 Volume Sacred Books of the East. But not many people knew that he was like a coolie worker who got the wages from East India Company and started translating the Vedas to denigrate them. As he matured, he changed his views a little. But even the professorship he held in the universities stipulated that he should uphold the Christian religion, which he did faithfully.

 

Like a snake he had split tongue. Sometimes he praised the Vedas and other times he scoffed at them. Why? Anyone who studies Max Muller’s writings can see one thing crystal clear. Whenever he praised the Vedas, he would show that the Aryans and Germans lived under one roof at one time and then the Aryans entered India. This is what he paid for by the East India Company and the universities. He and Caldwell distorted the history of India by giving a new meaning for the word Aryan. In the Vedas and Sangam Tamil literature it hasn’t got any racial connotation. But he deliberately gave a racial meaning and instead of using the word Vedic Hindus, throughout his writing he used Aryans. He and people like Caldwell created Hitler who was so obsessed with the word Arya and Hindu Swastika symbol. The atrocity Max Muller did against the Hindus and the Jews was immeasurable.

Here is a piece which shows his true colours, a paid coolie to show that India was full of migrants; this shows his wishful thinking: –

MY GREATEST DISCOVERY: MAX MULLER

“If I were asked what I consider the most important discovery which has been made during the nineteenth century, with respect to the ancient history of mankind, I should answer by the following short line

“Sanskrit DYAUSH PITAR= Greek ZEUS PATER = Latin JUPITER = Old Norse TYR”

“Think what this equation implies! It implies not only that own ancestors and the ancestors of Homer and Cicero (the Greeks and Romans) spoke the same language as the people of India – this is a discovery, which however incredible it sounded at first, has long ceased to cause any surprise – but it implies and proves that they all had once the same faith, and worshipped for a time the same supreme Deity under exactly the same name- a name which meant Heaven Father”.

 

Those simple hearted forefathers of ours, says Kinsley, “looked round upon the earth and said within themselves, ‘where is the All Father. If All Father there be? Not in this earth; for it will perish. Nor in the sun, moon or stars; for they all will perish too. Where is He who abideth for ever?

“Then they lifted up their eyes, and saw, as hey thought, beyond sun and moon, and stars and all which changes and will change, the clear blue sky, the boundless firmament of heaven.

“That never changed; that was always the same. The clouds and storm rolled far below it, and all the bustle of this noisy world; but there the sky was still, as bright and as clam as ever. The All father must be there, unchangeable in the unchanging heaven; bright and pure and be there and boundless like the heavens.; and like the heavens too, silent and far off.

 

And how, says Max Muller, did they call that All Father?

 

Five thousand years ago, it may be earlier, the Aryans speaking neither Sanskrit, Greek or Latin, called him Dyupatar- Heaven Father

 

Four thousand years ago, or it may be earlier, the Aryans who had travelled southward to the rivers of the Punjab called him Dyaush-Pita, Heaven father.

 

Three thousand years ago, or it may be earlier, the Aryans on the shores of the Hellespont, called him Zeus Pater, Heaven father

Two thousand years ago, the Aryans of Italy looked up to that bright heaven above, and called it Jupiter, Heaven father.

“And a thousand years ago the same Heaven Father and All father was invoked in the dark forests of Germany by the Teutonic Aryans, and his old name of Tiu or Zio was then heard perhaps for the last time.

 

“If we want a name for the invisible, the infinite, that surrounds us on every side, the unknown, the True Self of the world and true self ourselves – we, too, feeling once more like children, kneeling in a small dark room, can hardly find a better name than ‘Our Father which art in Heaven.”

 

There are clear traces in some of the hymns of the Rig Veda that at one time Dyaus, the sky, was the supreme deity.

At an early period, however, the earth under the name Prithvi, was associated with Dyaus. The Aitareya Brahmana mentions their marriage: The gods then brought the two (Heaven and Earth) together, and when they came together, they performed a wedding of the Gods

 

The ancient Greeks had the same idea. The earth is addressed as Mother of Gods, the wife of the Starry Heaven, Their marriage too is described

 

The Hindus thought their gods were much like themselves; so heaven and earth were called the father and mother of the Gods.

 

In the hymns there are various speculations about the origin of Dyaus and Prithvi. A Perplexed poet enquires, “Which of these was the first, and which the last? How they have been produced

? Sages, who knows?”

 

In the Vedas Dyaus is chiefly invoked in connection with the Earth. He is invoked by himself also, but he is a vanishing God, and his place is taken in most of the Vedic poems by the younger and more active God, Indra”.

 

MY COMMENTS:

Max Muller’s Lies!

Sanskrit and Sanskrit literature are older than Greek by several thousand years! Saraswati River research has proved that the Vedas existed before Harappa and Mohanjadaro. Atomic Isotopes and satellite images cannot lie.

 

Like the fanatic Tamils hide under the guise of Indus valley Civilization saying that they spoke Tamil, Europeans hide under a supposed language IE (Indo European); it was never proved. It was invented to support their false theories.

 

His Norse Tyr, Roma Jupiter, Greek Zeus were very Junior Gods compared to Dyaus Pater.

 

More over Dyaus Pater has only a passing remark in the Vedas where as Indra, Varuna and Agni command great respect and take thousands of Mantras.

Neither Max Muller nor any scholar has proved that the Dyaus Pita is in the oldest hymn of Rig Veda; once again it is Max Muller’s invention!

 

Thousands of things mentioned in the Vedas were not even found anywhere in Europe. Oldest Greek literature is from 800 BCE, whereas the Vedic literature is at least 5000 years old even according to Max Muller. He went back from his old theory of 1200 BCE (for RV) when he was attacked by other contemporary scholars. Tilak and Jacobi proved that the Rig Veda belonged to 4500 BCE or before. No one has challenged their astronomical proof until today. Marxist writers and foreign writers never even mentioned them.

 

Because Max Muller was paid a coolie he said that we all lived under one roof 5000 years ago outside India! This he tried to prove in his 51 volumes and miserably failed. The fact of the matter is Hindus went outside and spread their culture.

 

Sumerians, Babylonians and Egyptians say that they came from a far off land; but neither Sangam Tamil literature nor Vedas claim any outside origin. There is very clear indication to show that they have been living here for thousands of years. Bhimbetka caves and other places show that human beings lived here for thousands and thousands of years.

Max  Muller’s lies are exposed now. Faithful to the coolie he received, though out his writings he said that Hindus came from outside. He did not even use the word Hindus. He invented a new race called Aryans. He has done an immense damage to human history.

 

–SUBHAM–

 

 

 

 

Max Muller about Tennyson: Habits die hard! (Post No 2745)

610-Max-Mueller-India-Stamp-1974-225x300

Compiled  by London swaminathan

Date: 21 April 2016

 

Post No. 2745

 

Time uploaded in London :– 14-52

 

( Thanks for the Pictures)

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com)

 

Thomas-Alva-Edison  Thomas-Alva-Edison-

Cabbage Cigars of Thomas Alva Edison!!

Thomas Edison was telling Mr Cary story one day about the way his friends, when they came into his office, would help themselves to his pure Havana cigars. “They just take them by the handful”, he said.

“Why don’t you lock them up?”, said Mr.Cary.

“Never could remember to do it”, returned Edison. Then, Johnson, my secretary you know, did a clever trick. He had a friend in the cigar business and promised to get him to make me some entirely of cabbage leaves and brown paper.  I thought that was a fine scheme.  But the cigars didn’t come, so I asked him one day about it when I noticed my Havanas disappearing again.

“Why, I sent them to you”, he said. “I left them with your manager.”

“I called the manager in and asked him where those cigars were. “Why”, he said, “I put them in your valise when you went to California last month. I didn’t know what they were”.

“Do you know, Cary” continued Edison, “I smoked every one of those damned cigars myself!”

Xxxx

1992-tennyson-present

This story is told my Max Muller (1823-1900):

“Alfred Lord Tennyson’s pipe was almost indispensable to him, and I remember one time when I and several friends were staying at his house, the question of smoking turned up. Some of his friends taunted Tennyson that he could never give up tobacco.

‘Anybody can do that’, he said, ‘if he chooses to do it’.

When his friends till continued to doubt and to tease him, ‘well’, he said ‘I shall give up smoking from tonight’.

 

The very same evening I was told that he threw his tobacco and his pipes out of the window of his bed room. The next day he was most charming, though somewhat self-righteous.  The second day he became very moody and captious, the third day no one knew what to do with him. But after a disturbed night, I was told that he got out of his bed in the morning, and quietly went into the garden, picked up one of his broken pipes, stuffed it with the remains of the tobacco scattered about, and then having had a few puffs, came to breakfast all right again”.

 

XxxxSubhamxxxx