TAMIL AND ENGLISH WORDS 2700 YEARS AGO- 10 (Post.9069)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9069

Date uploaded in London – –23 DECEMBER 2020      

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழ், ஆங்கில சொற்கள் – பகுதி 10

I HAVE WRITTEN OVER 100 ARTICLES ON THIS TOPIC FROM 2011. WHAT  AM I TRYING TO SHOW?

THERE IS ONLY ONE LANGUAGE FAMILY IN INDIA AND THAT IS CALLED INDIAN LANGUAGE FAMILY. IT BRANCHED IT INTO TWO LANGUAGES IN THE PAST- SANSKRIT AND TAMIL. THERE IS NO DRAVIDIAN LANGUAGE FAMILY. IT IS PART OF INDIAN LANGUAGE FAMILY.

WHAT IS THE PROOF?

THERE IS NO INDIAN LANGUAGE DICTIONARY WITHOUT SANSKRIT WORDS. ALL THOSE DICTIOANRIES HAVE MORE SANSKRIT WORDS THAN THE NAME IN THE TITLE LIKE “TAMIL DICTIONARY, KANNADA, BENGALI, KASHMIRI DICTIONARIES”. THE TAMIL ETYMOLOGICAL DICTIONARY HAS AROUND 4000 “PURE” TAMIL WORDS. MY ARTICLES PROVE THAT EVEN THOSE ARE NOT “PURE” TAMIL WORDS. PANINI’S 1970 ROOTS HAVE MANY OF THEM.

SO, WHAT IS MY THEORY?

SANSKRIT IS THE NEAREST AND CLOSEST RELATIVE OF TAMIL

ALL THE ANCIENT LATIN AND GREEK ROOTS CAN BE TRACED BACK TO SANSKRIT AND TAMIL.EVEN IF INDUS-SARASVATI CIVILIZATION SCRIPT IS DECIPHERED TOMORROW, IT WILL BE  ON THE LINES I SHOW HERE.

I AM GIVING PROOFS FROM 2700-YEAR-OLD ASHTADHYAYI OF PANINI….

Panini  Sutras from his Ashtadhyayi continued………………………

SUTRA 2-2-9

ITHARETHARA- OTHER இதர

XXX

2-2-31

RAJA

IT IS A VERY INTERESTING AND IMPORTANT WORD

SINCE TAMIL GRAMMAR BANS L ல AND R ர AS INITIAL LETTERS IN WORDS, TAMILS ADD ONE OF THE THREE VOWELS A, E , U அ ,இ ,உ IN SUCH WORDS; EXAMPLES

LOKA – ULAKA OR ULOKAMலோக – உலோகம் , உலகம்

RANGA – ARANGA ரங்க – அரங்க

RAMA- ERAMAN OR IRAMAN ராம – இராமன்

HERE RAJA BECOMES ராஜா – அரசன் ARASAN; JA EXISTED ONLY IN SANSKRIT IN THE ANCIENT WORLD. TAMILS AND OTHER CULTURES CHANGED IT INTO ஜ= ச , ய SA OR YA. BY STUDYING THE MIGRATION OF J YOU MAY FIND OUT THE CHRONOLPGY OF EACH CULTURE. READ MY ARTICLE ON LETTER J ஜ .

RAJA BECAME REGAL, ROYAL IN EUROPEAN LANGUAGES; WE SEE SCORES OF WORDS WITH  REGAL, ROYAL, REGNAL, REGENT ETC

XXX

2-2-31

ULUKALA/PESTLE – ULAKKAI IN TAMIL

உலுகல – உலக்கை

XXX

2-2-33

USHTRA – OTTAKAM/CAMEL

GARA – KAZUTHAI/ DONKEY IN TAMIL

USHTRA – UTHADU IN  TAMIL; OTTAKAM MEANS ANIMAL WITH BIG LIP. உஷ்ட்ர – உதடு – ஒட்டகம் – உதடு தடித்த மிருகம்.

கர – கழுதை (கர்த்தபக)

XXX

2-2-36

VAARTIKA- 2400 YEAR OLD – GIVES

DANDAPAANI-  IT IS THE GOD’S NAME IN PALANI TEMPLE

DANDA IS USED IN TAMIL FOR ALL PUNISHEMENTS LIKE SKT

DANDAM, DANDITHTHAAN

DANDA BECOMES THADI IN TAMIL.

தண்ட பாணி – பழனியில் குடிகொண்ட முருகன் தண்டம் = தடி

தண்டி – தண்டித்தான் – தண்டம் செலுத்தினான்

DANDA-STICK; PAANI-HAND

XXX

2-3-1

CRU – CREATE, DO

SATENA KRITAH – BOUGHT FOR 100 .

KIRAIYAM IS USED EVEN BY VILLAGERS IN TAMIL NADU

VIKREETA COMES IN OTHER SUTRAS – VIRKIREN- SELLING

SO VIRKIREN IS SKT!!!

கிரையம் ,

விக்ரீய – சம்ஸ்க்ருதம் = விற்கிறான் /தமிழ்

XXX

GRAAMAM GACHCHATI

LIETRALLY SECOND CASE WITH ACCUSATIVE ‘AI’

BUT IT IS USED AS WENT ‘TO’ THE VILLAGE.

UNLIKE OTHER LANGUAGES TAMIL AND SANSKRIT USE THIS WAY-

LONDON PONEN – I WENT ‘TO’ LONDON- FOURTH CASE LONDONUKKU

LONDON PAARTHEN – I SAW LONDON – SECOND CASE LONDONAI

ITHU LONDON BUS – THIS IS THE BUS OF LONDON – SIXTH CASE- LANDANUTAIYA

லண்டன் போனேன் (னுக்கு) , லண்டன் பார்த்தேன் (னை ) இது லண்டன் (உடைய) பஸ்

SO TAMILS AND SANSKRIT SPEAKERS USAGE IS SAME

XXX

2-3-2

UBAYO – ON BOTH SIDES – 

UBAYO – BI – BOTH

UBAYA VEDANTA, UBAYA KUCHALOPARI

உபய வேதாந்த, உபய குசலோபரி

XXX

2-3-2

VAARTIKA ON PANINI – 2400 YEAR OLD – GIVES

UPARI – TOP, UPPER

UPARI BECOMES UP, UPPER, SUPER IN ENG

UPPARIKAI, UYARA IN TAMIL.

உபரி- உப்பரிகை – ஊபர் /ஹிந்தி.

அப் , அப்பர், சூப்பர் /ஆங்கிலம்

ADHO BECOMES UNDER, DOWN IN ENG

ATHALA PAATAALA IS USED IN TAMILஅதள பாதாள – அதோ- அண்டர்

XXX

2-3-2 VAARTTIKA

PARI – SURROUND, ON ALL SIDES

PERI METER IN ENG பரிவட்டம் – சுற்றிக் கட்டுவது

NIKASHA – NEAR IN ENG

XXX

2-3-4

ANTARA – INTER (IN ENG)

ANTARENA- WITHOUT; ALL ENG. WORDS WITH “UN” PREFIX

UN TRUTH , UN IMAGINABLE ETC

100s OF WORDS WITH “UN” PREFIX

TAGS-tamil words -10

XXX

TO BE CONTINUED…………………….

TAMIL WORDS IN ENGLISH – PART 10 (Post No.8852)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8852

Date uploaded in London – –24 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

தமிழில் ஆயிரம் ஆங்கிலச் சொற்கள் – Part 10

WORDS BEGINNING WITH ‘G’ ARE GIVEN BELOW

G.1.Games – Gamanam- manam- marriage கமனம் – மணம் – திரு/மணம்

G.2.Gyne- kani , Kanya, kanika கனிகா, கன்யா, கன்னி

G.3.Gymno- ammana அம்மண / அவதூத சந்நியாசி; சமண சந்நியாசி; அலெக்ஸ்சாண்டர் சந்தித்த இந்து சந்நியாசி ஜிம் னோ பொடிஸ்ட் என்று கிரேக்கர்கள் எழுதி வைத்துள்ளனர்

G.4.Grind – arai அரை

G.5.Graph – Varai வரை

G.6.Gr-ace – aasi ஆசி

G.7.Glyph- lipi லிபி

G.8.Garden- kaa, kadam கா/ கடம்

G.9.Garland- haaram in Sanskrit; aaram, Thaar in Tamil தார்,

 ஹாரம். ஆரம்/கடிகாரம் 

G.10.God- gada,Kadavul கடவுள்

G-Inger- inji இஞ்சி

G.11.Gourd – Kaay காய்

G.12.Gorilla- kurangu குரங்கு

G.13.Guard – kaa, kaaththu, kaappaatru கா/காத்து நில்/ காப்பாற்று 

G.14.Giggle – kekkali கெக்கலி

G.15.Gang, gangster- kangkaani கங்காணி

G.16.Gut- Kutal, colon- kuzal குடல்/குழல்

G.17.Garbage – kuppai குப்பை

G.18.Guava Goyya, koyyaa pazam கொய்யா

G.19.Grouse- Kavuthari கவுதாரி

G.20.Guitar – g/kottu vaadhyam; sitar கோட்டு வாத்தியம் /கிதார்/சிதார்

G.21.Globe- kolam கோளம்

G.22.Gain – Keli, jaiyi கெலி/ஜெயி

G.23.Getrink, German- kudu,drink குடி ,

G.24.Growl- kurai sol, Munagu குறைகூறு /முனகு

G.25.Go- jav In Hindi; j= y; Yegu in Tamil போ/ஜாவ்/

G.26.Give – Evu, igai ஈ , ஈகை

G.27.Grab- kaippatru கைப்பற்று

G.28.Grasp – same as above

G.29.Gurgitate – kakku கக்கு

G.30.Gum-gondhu  கோந்து

G.31.Gens/ tribe- ganam in Sanskrit and Tamil கணம்

G.32.Gnome- same as above; ganam, Bhutha ganam பூதகணம்

G.33.Gallon -kol / Kalan கொள்கலன்

G.35.Galleon- kalam/vessel கலம் /மரக்கலம்

G.36.Gavin/ Gwen – Kavin, beautiful கவின் மிகு

G.37.Gwen- ven,white in Welsh வெண் / கவின் மிகு

G.38.Grange – Kalanjiam களஞ்சியம்

G.39.Grime- Karai கரை,

G.40.Goblin/ ghoul- Kuuli கூளி

G.41.Gap – kap/ai, Kavattai, P=v கவட்டை

G.42.Glee- Kali களி

G.43.Gaze – kaatchi, Kaan காண் /காட்சி

G.44.Galvanize – kalakku கலக்கு

G.45. G/OAT – AADU  IN TAMIL ; A/GOAT- AJA IN SANSKRIT

to be continued…..

tags — Tamil words -10