யக்ஷப் ப்ரஸ்னம்:123 கேள்விகள்- பகுதி-1

Please click here for the article

யக்ஷப் ப்ரஸ்னம்

chandraketugarh,WB,Yaksha

yakshi8

yaksa-1

stamp of yaksha

யக்ஷன், யக்ஷினி உருவங்கள்

21. டோஜெனின் 300 அற்புத கோயன்கள்!

India-Bhudda-Stamp
india buddha.jpg2
jap buddha

Please click here for the article

ஸ்வர்ண லோகம் 21

New Research on Origin of Words: Bengal, Bangladesh & Vanga

chola-flag-2

bengal map

TAMRALIPTI

Tamralipt in Bengal is an ancient port.

Please click here for the article:
New Research

‘வங்கக் கடல் கடைந்த’–ஆண்டாள் தரும் அற்புதத் தகவல்!!!

TAMRALIPTI

bengal map

chola-flag-2

Tamralipti in Bengal is an ancient port.

Please click here for the article:
வங்கக் கடல் கடைந்த

இந்துமதத்தில் விலைமாதர்கள்- தேவர் அடியாள்

Please click here
இந்துமதத்தில் விலைமாதர்கள்

SaraswathiStores_Chintamani_label

Chintamani_1937_filmMKT as Bilvamangala

a scene from Chintamani

Enlightened by Prostitutes: 3 stories

Please click here
Enlightened by Prostitutes

Chintamani_1937_filmMKT as Bilvamangala
In 1937 Tamil film Chintamani, famous actor MK Thyagaraja Bhagavathar acted as Bilvamangala.
SaraswathiStores_Chintamani_label

Chintamani Film Poster ,1937

20.சோடோ பிரிவை நிறுவிய டோஜென்!

Please click here for the article
20ஸ்வர்ண லோகம் 20

Kinkaku-ji

800px-Byodo-in_Uji01pbs2640

Zen Temples in Japan

What you will be in your next birth?

What you will be in your next birth

Question

evolution

future-intelligence

துறவிக்கு வேந்தன் துரும்பு!

Nahusha_falls from_Heaven

Nahusha falls from Heaven (Picture from Wikipedia)

Please click here for the article:
துறவிக்கு வேந்தன் துரும்பு

Analysis of ‘Asariri’= Voice from the Sky= Astral Voice

joan stampjoanstampwoman

Please click here Analysis of Asariri