TAMIL WORDS IN ENGLISH – PART 4 (Post No.8826)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8826

Date uploaded in London – –18 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

தமிழில் ஆயிரம் ஆங்கிலச் சொற்கள் – part 4

ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல் இருந்தால் அது சம்ஸ்க்ருத மூலம் உடையது என்பதை மொழி இயல் அறிஞர்கள் ஒப்புக்கொள்கின்றனர் .திராவிட மொழி என்பது வானத்தில் இருந்து குதித்த உலக மொழி என்றும் ‘கப்ஸா’ விட்டு தமிழர்களின் மூளையைக் குழப்புகின்றனர். உண்மையில் உலகில் உள்ள எல்லா மொழிகளுக்கும் இந்திய மொழியே மூலம். அதில் சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் அடக்கம். ஏனெனில் இவ்விரு மொழிகளும் ஒரே மூலத்தில் இருந்து தோன்றியவை. பழங்கால மொழிகளில் உள்ள பெரும்பாலான சொற்களை தமிழ் அல்லது சம்ஸ்க்ருத மூலத்தில் கண்டு பிடித்துவிடலாம். எனது நீண்ட பட்டியல்கள் அதை உறுதி செய்கின்றன.

LET ME CONTINUE WITH LETTER ‘C’

C.37. C’ANIS’- NAAY; S’VANA’ IN SANSKRIT நாய், (see interchange of letters ‘nais’-canis);

Kwanem in Latin and Kuon in Greek from Svana in Sanskrit.

C .38. CHAMPION – PANDYAN KINGS WERE CALLED SEMBIAN; செம்பியன், காம்போஜ, கம்போடியா, கம்பூசியா IT MEANS ‘FIGHTER’ IN OLD GERMANIC ‘KAMBIJO’ WHICH CAME FROM ‘KAAMBOJA’ IN SANSKRIT (also Kamboja-Cambodia-Kampuchea)

C.39.CURSE- IN TAMIL KARITHU கரி-த்துக் கொட்டு , (MAKE HIM BLACK, MAKE HIM BURNT)

C.40. COIN/CURRENCY – KAZANJU- கழஞ்சு CURRENCY

C.41. CALLOUS – KAL NENJU – கல் நெஞ்சு, STONE HEARTED; ALSO SEE CAL-CULATE

C.41. CO-OPT – KUUTTU/ கூட்டு, GATHER

C.42.CAPSISE – KAVIL/KAVIZ கவிழ் (p/b are interchangeable with v/w in all Indian languages)

C.43. COLD – KULIR; குளிர், BRANCHED OUT INTO SANSKRIT JALADOSHA/ WATER CAUSED SICKNESS

C.44. CROOKED – KURUKIYA/NARROW MINDED குறுகிய,

C.45.CUP – KOPPAI கோப்பை,

C.46. CHILD/KINDER- KUZANTHAI(KINDERGARTEN) குழந்தை

C.47.CURVE/SURVE- SUZIVU/SULIVU சுளிவு , சுழி, , (r and l are interchangeable in all world languages)

C.48.COTTON – SATTAI/SHIRT IS CLOTHE MADE OF COTTON, சட்டை,

C.49. CURL/ CORRUGATED- சுருள் SURUL/ROLL (C=S)

C.50. CUTE- SUTTI (CUTE BOY) (C=S) சுட்டி,

C.51. COASTAL – KATAL/SEA SIDE, கடல் ஒர

C.52. COROMANDAL – SOZA/CHOZA/CHOLA MANDALA (C=S; R=L) சோழமண்டல

C.53.CHATEAU – KOTTAI /FORT, கோட்டை,

 (FRENCH WORD CAME FROM Sanskrit)

THIS SHOWS HOW OLD INDIAN LANGUAGE CAN BRANCH OUT INTO TWO DIFFERENT WAYS)

C.54.COBBLER – SAKKILIYAN சக்கிலியன்,

C.55. CELLULOID – KOLU/GOLU (DOLL) கொலு,

C.56.CAESAR – KESA ARI/HAIRED ANIMAL/LION; ARI=ANIMAL IS IN TAMIL

JULIUS CAESAR, AUGUSTUS CAESAR ALL HAVE SANSKRIT ‘KESARI/CESA ARI. கேசரி.ஸீஸர் ,

INCIDENTALLY, LEO/ LION IS ALSO SANSKRIT; YALI IS MIRRORED AS LIYA/LEO/LION

IT IS CALLED MIRROR IMAGE IN LINGUISTICS. YOU SEE REVERSE ORDER IN A MIRROR யாளி/லியோ

C.57.CROWD- KUUTTAM கூட்டம்,

C.58.CELE-BRATE – KALI MEANS PLAY; KALI ATTAM -CELE BRATE களி , களிப்பு

C.59.CHER-CHARM/ING – SIRI/LAUGHING/SMILING சிரி , சிரிப்பு

C.60.COARSE- S/CORA, S/CORA சொற, சொற, ,

C.61. CHAOS – KUZAPPAM/GREAT CONFUSION குழப்பம்

C.62.CORN – KURUNAI/POWDERED FORM குருணை

C.63. CYST – C/KATTI கட்டி, கரிக்குருவி,

C.64. COLLY BIRD – KARI/BLACK BIRD கரிக்குருவி,

C.65. COTTAGE – KUTISAI; ALSO HUT-KUTISAI குடிசை,

KUTI IS A VERY COMMON WORD WITH ALL THE HAMLETS; IT IS A SANSKRIT WORD AS WELL

C.66. CURRICULUM – GURU-KULAM; SYLLABUS STUDIED UNDER GURU, குருகுலம், கண்டி

C.67.CONDEMN – KANDI கண்டி

C.68.COIL- SEE CURL/SURUL; ALSO TAMIL SUZAL/WHIRL  சுழல் சுருள்,

C.69. CUB- KUTTI குட்டி

C.70.COWARD- KOZAI/KOLAI (LONG O AS IN OM); KLAIBHYAM IN BHAGAVAD GITA கோழை ,

C.71. CHALICE – KALASA/KALAYA/KALAM; COMMON TO TAMIL AND SANSKRIT கலச

C.72.CLOTH – TUKIL (inter change of letters th/c/l=thukil); also Sanskrit துகில்,

C.72.COOLY – KUULI கூலி 

C.73. CRINGE- KURUGU/SHRINK; KUUNIK KURUKU- SHRUNKEN OUT OF SHAME குறுகு

C.74. CODE – KOT- PAADU/RULES; IT BRANCHED OUT INTO SATTA/SYSTEM IN SANSKRIT கோட்பாடு, சட்டம்

C.75. CLUSTER – C/KOTHU; KUZU குழு , கொத்து,

C.76.CUSTOM- C/SUNGAM ; CUSTOM TAX IN PORTS OF ANCIENT TAMIL NADU சுங்கம்

C.77. KURUKU- CRANE/HERON , குருகு ,

C.78. CRACK /CRAZY– KIRUKKU/ கிறுக்கு

ADDITION ; earlier we saw cauldron- kalam, kangaalam; குவளை kuvalai , kaalavaay may be added.

To be continued …………………………

TAMIL WORDS IN ENGLISH- part 1 (Post No.8816)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8816

Date uploaded in London – –15 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

There are hundreds may be thousands of TAMIL words  in English. It is already known that most of the European words can be traced back to SANSKRIT. Linguists also agree that Sanskrit is the oldest language in the Indo-European family. But how can they explain the presence of Tamil words in English and Greek? They have already classified it as Dravidian and lot of theories connect it with different language groups in the world and none with satisfactory proof.

My theory is that Sanskrit and Tamil are two different languages, but came from the same source. That is the traditional belief as well, but rejected by linguists as mythological story. If there is one language in the world that can come closer to Sanskrit that is Tamil. And these two languages show how a language can branch into two different languages in course of time. There are amazing similarities between the two internally and externally, morphologically, and anatomically ( I have written umpteen articles on this topic).

One Mr Sathur Sekaarn came to London in in 1987 and was interviewed by me for the Tamil Service of the BBC World Service. He brought so many booklets written by him showing that 140 languages have Tamil words. That was too much ; he bent all the linguistic rules and went beyond logical thinking to come to his own conclusion. If you say abracadabra, he will change it 100 different ways and then show you a Tamil word linking it! He was sent to London by the great philanthropist Pollachi N Mahalingam.

I think any old word can be traced back to Sanskrit or Tamil. That shows a language can develop in these two lines only.

If you take the numbers 1 to 10 in English

One can see numbers I and 8 in English sounds exactly same in Tamil

One – onnu; ondru; ஒன்னு , ஒன்று,

Eight – ettu எட்டு

Other numbers sound like Sanskrit. Number Four is the odd one out.

Any way I will list the words from my 30 year old note books and then let me give you my conclusions.

A 1. ATHLETE – ATALAR, அடலர்

A 2. AUGURY – ARIKURI , அறிகுறி  

A 3. ARABLE – ER POOTTI UzUM, ஏர் பூட்டி உழு ம்

A 4. ANNO – AANDU, ஆண்டு

A 5. APOLLO – PAKALAVAN (letters interchanged), பகலவன்

A.6. ANTHRO – AAN/MALE; ANDIRAN/ANDREW= INDRA, ஆண் , அண்டிரன்

A.7. ARGOTER – ERPATHU / ACCEPTING ALMS; BEGGING, ஏற்பது 

A.8. ATTACH – ATTAI/LEECH; ATTU/STICK; ATTAALAI-

ATTACHED KITCHEN ETC அட்டை அட்டாலை

A.9. AURA  – OLI/LIGHT; R CHANGING L VICEVERSA IS UNIVERSAL, ஒளி

A.10. AVERT – T/AVIR, தவிர்

A.11. AMBUSH – AMBU EY/ ARROW THROW, அம்புத்தாக்கு ,

A.12. AVENGE – VANJI (RE-VENGE), வஞ்சி

A.13.AVERSE- ARUVERUPPU, அருவெறுப்பு

A.14. AWE – ACHCHAM; AHH  AHH அச்சம்

A.15. A/TTACK- TAAKKU, தாக்கு

A.16. ANCHOR – N/ANCHOORAM, ந/ங்கூரம்

A.17. AMEN/OM – AAM, OM ஆம், ஓம்,

A.18.ATTIRE- AADAI, ஆடை

A.19. ADD – ADU-KKU, ATHTHODU ‘அடு’க்கு,

A.20.ARIES – AADU, MARI, SEM’MARI’ ஆடு, மறி , செம்’மறி’

A.21. A/WARD – VIRUDU, விருது

A.22. ARDENT /ARDOUR – AARVAM, ஆர்வம்

A.23. ALARM – ALARU, அலறு

A.24. ABBOT – SUPERIOR, HEAD= APPA= FATHER, அப்பா

A.25. ACCUMULATE – CUVI; KUVI (CUMULATE) M/V INTERCHANGEABLE, குவி,

(EXAMPLES—MUZI=VIZI முழி – விழி)

A.26. ACCURATE – KURITTA – KOORU UTAIYA (OPP. KOORU KETTA PAYAL) குறித்த, கூறு (கெட்ட பயல்)

A.27. AWARE – ARI/VEN, அறிவேன்

A.28. ANALYSE – ALASU; ALASI ARAIKA (letters interchanged) அலசு

A.29. ADAMANT – ADAAVATI (M/V INTERCHANGEABLE) அடாவடி 

A.30.  APO ++++ – APPAAL/ AWAY அப்பால்

A.31 ADOLESCENCE – ADALAR, AADAVAR, AANMAI ,அடலர் , ஆடவர் ஆண்மை

A.32. ATTAIN –  ADAI (REACH), அடை

NOTE -This is from one note book. There are English – Sanskrit words as well. Same word can be interpreted in two ways as Tamil and Sanskrit. That shows the root word can develop   in those

-to be continued …………………

Tamil words, in English

CATEGORY – LANGUAGES, LINGUISTICS