பணம் பற்றி பவிஷ்ய புராணம் (Post No.2991)

new currency Re1

Written by London swaminathan

Date:21 July 2016

Post No. 2991

Time uploaded in London :– 8-40 AM

( Thanks for the Pictures)

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com)

 

 

 

பவிஷ்ய புராணம் என்றவுடன் , எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கப்போகிறது என்று அதில் கூறப்பட்ட செய்திகளே நம் மனக்கண்ணுக்கு முன் வரும். ஆனால்ல் அதில் வேறு பல சுவையான விஷயங்களும் உள.

 

அதில் ஒன்று பணம் பற்றிய ஸ்லோகம்:-

 

அர்த்தானாமார்ஜனே துக்கம் ஆர்ஜிதானாம் து ரக்ஷணே

நாஸேதுக்கம் வ்யயே துக்கம் கிமர்த்தம் துக்கபாஜனம்

 

பணத்தினால் எல்லா வகையிலும், எப்போதும் துக்கம்தான்;

பணத்தைச் சம்பாதிக்கும்போதும் துக்கம்;

காப்பாற்றுவதிலும் துக்கம்:

அதைச் செலவழித்தாலும் துக்கம்:

 

துக்கத்துக்கெல்லாம் உறைவிடம் பணம்தான்

 

(அர்த்த= செல்வம், பணம்)

 

எவ்வளவு அருமையான பாடல்; மிகவும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம்; நகை, ஷேர் (பங்கு மார்க்கெட்), ரொக்கம் — எது இருந்தாலும் அதை ரக்ஷிப்பது அதைவிட துன்பம்;

 

லாக்கரில் நகைகளை வைத்தால் வைக்கப்போகும்போதும் எடுக்கப்போகும்போதும் திருடர் பயம்;

லாக்கர் வைத்திருப்பவனே ஓடிவிடுவானோ என்றபயம் (வெளிநாட்டில் பிரைவேட் லாக்கர்கள் உண்டு); சுவிஸ் வங்கியில் பணம் போட்டவர்களுக்கு அரசாங்கம் மாறும் போது எல்லாம் பயம்; பங்கு மார்க்கெட்டில் போட்டவர்களுக்கு பங்கு மார்க்கெட் சரியும் போது பயம்; இவை அனைத்தும் துக்கத்தில் முடிகிறது. வெளி நாடுகளில் அண்மைக்கலத்தில் இரண்டு மூன்று வங்கிகள் திவால் ஆனபோது, பிரிட்டன், ஐஸ்லாந்து, பிரான்ஸ் முதலிய நாடுகளில் பலர் சேமிப்பை இழந்தனர். துக்கம் அடைந்தனர்.

 

செலவழித்தால், பிற்காலத்தைப் பற்றி பயம்; அதிகம் செலவழிதால் கடன் வாங்கும் துன்பம்; ஆக பணமே துன்பத்தின் உறைவிடம்!

 

யானை உண்ட விளங்கனி (விளாம்பழம்)

 

இன்னொரு ஸ்லோகம் சொல்கிறது:–

பணம் வரும் போது தேங்காயிலுள்ள நீர் (இளநீர்) போல வரும்; போகும் போது யானை உண்ட விளாம் பழம் போலவும் போய்விடும் (யானை, விளாம்பழத்தை ஓட்டோடு சாப்பிட்டுவிட்டு வெளியே கழிவாகத் தள்ளும்போதும் அது அப்படியே பழம்போலக் காட்சி தரும்; ஆனால் உள்ளே உள்ள எல்லாவற்றையும் சாப்பிட்டுவிடும்; சிலர் இது தவறு; ஒரு நோயின் பேர் யானை என்றும் அந்த நோய் கண்ட மரங்களின் பழங்களுக்குள் ஒன்றுமே இராது என்றும் சொல்லுவர்)

 

உண்மையில் பணம் வருவதும் போவதும் தெரியாது என்பதே பாட்டின் பொருள்:–

 

ஆஜகாம யதா லக்ஷ்மீர் நாரிகேல பலாம்புவத்

நிர்ஜகாம ததா லக்ஷ்மீர் கஜ புக்த கபித்தவத்

 

(கபித்த= விளாம்பழம், நாரிகேல = தேங்காய்)

KATTU KATTU CURRENCY

கவிஞர் ஹேமாத்ரி சொன்னது:–

ந்யாயார்ஜிதஸ்ய வித்தஸ்ய த்வ வனார்த்தௌ ப்ரகீர்த்திதௌ

அபாத்ரே ப்ரதிபத்திஸ்ச பாத்ரேர்தாபதிபாதனம்

 

பணம் என்பது தகுதியற்றவர்களுக்கே கிடைக்கும்; தகுதியுடையோருக்கு கிடைப்பதில்லை

 

பணமிருந்தால் குணமிருக்காது

குணம் இருந்தால் பணம் இருக்காது – என்ற தமிழ் வசனமும்

 

லெட்சுமி இருக்குமிடத்தில் சரஸ்வதி இருக்கமாட்டாள் என்ற பழமொழியும் இதனுடன் ஒட்டிவருவதைக் காண்க.

 

–Subham–

 

 

What is the difference between the Doctor and Yama?

doctor

Compiled by London swaminathan

Post No.2226

Date: 8  October 2015

Time uploaded in London: 19-58

Thanks for the pictures.

Don’t use pictures. Don’t reblog for at least a week.

Yama is the God of Death in the Hindu mythology. There is a funny couplet in the collection of Sanskrit couplets dealing with different subjects, known as Subhasita Ratna Bhandagaram.

Vaidhyaraaja!Namastubhyam Yamaraaja Sahodara!

Yamastu harate praanaan, Vaidhyah Praanaan  dhanaani cha!

 

Meaning

Hello Doctor! Brother of God of Death (Yamaraja)! I salute You!

God of death takes away our lives! Doctors take away our lives and our money too!

There is another saying in Sanskrit

Hatvaa nrnaam sahasram paschaat  vaidhyo bhavet siddhah

Meaning

It is only after finishing off a thousand (patients)  that a doctor becomes proficient.

Doctors are the butt of many jokes around the world conveying the same feeling. I have already given the following  anecdotes elsewhere:

xxx

cartoon-doctor-8

A lawyer and a doctor having a dispute about precedence, referred it to Diogenes, who gave it in favour of the lawyer in these terms:

“Let the thief go before and the executioner follow.”

Diogenes: Greek Philosopher 412 BCE to 323 BCE

Xxx

Alexander Dumas, the French novelist, being the guest one day of Dr Gistal, an eminent doctor of Marseilles, was asked by his host after dinner to enrich his album with one of his witty improvisations.

“Certainly,” replied Dumas with a smile, and drawing out his pencil he wrote under the eyes of the doctor, the following lines:

“Since Dr.Gistal came to our town,

To cure diseases casual and hereditary,

The hospital has been pulled down” –

“You flatterer!”, exclaimed the doctor, mightily pleased.

But the poet went on —

“And we have made a larger cemetery.”

Xxx

Funny Doctor Cartoons And Jokes2

The patient was lying on the stretcher waiting to be pushed into the operating room. “I am so nervous,” he remarked to a sympathetic young woman standing by.

“This is my first operation.”

“So am I,” said the young lady, “my husband is the doctor and it is first too.”

–Subham–

Quotations on Wealth and Fortune

akshaya-tritiya

Good Thoughts Calendar — November 2014
Post No. 1377; Date: 29 October 2014.
Compiled by London Swaminathan ©

30 Sanskrit quotations from Sanskrit texts are given in November calendar.
Important Dates: November 4 Muharram; Auspicious Days: November 2, 9, 12, 13, 21; Full Moon day- 6; New Moon (Amavasya)- 22; Ekadasi – 3, 18.

Quotes are taken from Suktisudha, Chinmya International Foundation.

November 1 Saturday
Amass wealth without straining the body — Manusmrti 4-3
Akléséna sariirasya kurvita dhana sancayam

November 2 Sunday
Never make money by evil means; such money will be snatched away by others – Yuktikalapataru
Adharmaanna dhanam kuryaat tatdhanam grhyaté paraih

November 3 Monday
Earn wealth with vigour — Vikramorvasiya 4 p90
Anirvéda praapyaani sréyaamsi

November 4 Tuesday
Wealth earned unscrupulously will get wasted the same way — Kahavatranakar p.86
Anyaaya arjita vittaanaamkumaargésu vyayó bhavét

November 5 Wednesday
Loss of wealth is due to undertaking tasks without assessing one’s ability — Sisupalavadha 2-94
Ayathaabhalamaarambhó nidaanam ksasyasampadah

RBI

November 6 Thursday
Wealth earned by one is happily enjoyed by another — Kahavatranakar p 102
Anyénópaarjitam vittam sukhamanyaisca bhjyaté

November 7 Friday
Lack of money makes a woman of man and its possession makes a man of woman Mrchakatikam 3, — Carudatta 3-17
Ardhatah prushó naari yaa naari saarthatah pumaan

November 8 Saturday
Friends wary of being asked for money desist from talking – Nitisataka 1-2
Artha praarthanasankayaa na kuruté sambhaasanam vai suhrt

November 9 Sunday
Know wealth as calamitous always — Subashita ratna bhadagara p.2
Arthamanartham bhaavaya nityam

November 10 Monday
Fired by passion for wealth, one regards neither tutor nor kin — Vikramacarita 132
Arthaa turaanaam na guruna bandhuh

currency bundle

November 11 Tuesday
Stable relationships are based on economics – Canakyanitisastra
Arthaadhiina éva niyatasambandhah

November 12 Wednesday
The ways of wealth are transient like autumnal clouds — Katha Sarit Sagara
Arthaanaam saradabhrcalaa gatih

November 13 Thursday
The whole world is one big money maniac — none is dear to none -Panchatantra 1-9
Arthaarthii jiivalókóyam na kascit kasyacit priyah

November 14 Friday
In this world wealth alone is one’s kith and kin Canakyaniti 5-2
Arthó hi looké purusasya bandhuh

November 15 Saturday
The wealthy blabber incoherently like drunkards –Sarngadharapadhdhati 341
Avyaktaani ca bhaasanté dhaninó madyapaa iva

british-1-pound-coins

November 16 Sunday
Wealth distorts the mind –Subashita ratna khandamanjusa p 4
Rddhis citta vikaarinii

November 17 Monday
Like liquor, excessive wealth too deludes — Brhatkatha manjari
Kam vaa naabhibhavaa lakshmiih vaaruniiva vimóhayét

November 18 Tuesday
Saving is duty, but boarding is undesirable Hitopadesa 1-161
Kartavyah sancayó nityam na tu kaaryóti sancayah

November 19 Wednesday
Whom does not wealth corrupt? Brhatkatha manjari
Kasya nónmaadanam dhanam

November 20 Thursday
Of what use is money for an ascetic? Brhatkatha manjari
Kim dhanair agrhasthasya

Pot full of golden coins

November 21 Friday
Who indeed is not satisfied by wealth? —- Subashita ratna bhadagara p 6
Koo na trpyati vitténa

November 22 Saturday
Wealth is ever fickle — Kahavatratnakar p 44
Cancalaa kamala sadaa

November 23 Sunday
Riches accrue through the affection of people —- Subashita ratna bhadagara 3-869
Janaanuraagaprabhavaa hi sampadah

November 24 Monday
Wealth begets wealth — Kahavatratnakar p 150
Dhanaadéva dhanam bhavét

November 25 Tuesday
It is in the minds of the rich alone that sins breed in plenty — Kahavatratnakar p 150
Dhaninaaméva cittésu paapavrttirudétyalam

Background Money

November 26 Wednesday
Wealth increases greed — Bharatmanjari 13-73-998
Dhanéna vardhaté trsnaa

November 27 Thursday
Wealth does not follow the departed soul –Ramayanamanjari 6-2-132
Na tvaatmani gaté vittam purusaananugacchati

November 28 Friday
Neither wealth nor misfortune lasts eternally — Hanumannataka 9-21
Na bhavanti ciram praayah sampadó vipadópi vaa

November 29 Saturday
Wealth resides in the diplomatic and the heroic — Hitopadesa 3-116
Nayé ca sauryé ca vasanti sampadah

November 30 Sunday
The lord is the wealth of the poor — Kahavatratnakar p 67
Nirdhanaanaam dhanam prabhuh.

Pound-Coins-2

contact swami_48@yahoo.com