96 தத்துவங்கள் எவை? (Post No.4737)

Date:13 FEBRUARY 2018

 

Time uploaded in London- 7-41 am

 

Compiled by London swaminathan

 

Post No. 4737

 

PICTURES ARE TAKEN from various sources.

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU.

 

 

1915 ஆம் ஆண்டில் வெளியான தாயுமான சுவாமி பாடல் புத்தகத்தில் 96 தத்துவங்களின் பட்டியல் உளது; அதைக் கீழே காண்க:-

 

–subham–

Leave a comment

1 Comment

  1. நமது நூல்களில் தத்துவங்கள் 24, 25, 36, 96 எனப் பலவாறு கணக்கிடப்படுகின்றன. இவற்றை எல்லாம் ஸ்ரீ க்ருபானந்தவாரியார் தனது திருப்புகழ் விரிவுரை நூல்களில் ஆங்காங்கு விளக்கியிருக்கிறார்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: