மனதைத் தைக்கும் ஏழு முட்கள்; பர்த்ருஹரி வருத்தம் (Post No.6078)

written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 15 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London –12-08


Post No. 6078

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

சுவாமி தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1522019 (Post No.6077)

written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 15 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London –  8-01 am


Post No. 6077

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

1. – கன்யாகுமரி முதல் கேரளம் முழுதும் வீற்றிருக்கும் பெண் கடவுள்

7. – இரும்பை ஈர்க்கும் கல்

8. – செல்வம் என்பதன் ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்

9. –  என்ற எழுத்துடன் கல்இல்லாவிடில் தேவலோக  ஆடல் அழகி

12. =மாதிரிஉவமை உருபு

15. – நல்ல ராகம்கம்போடியா போல ஒலிக்கும்

13. – ரோமானியகிரேக்க என்னும் சொல்சங்கப்பாடல்களில் கூட இடம் பெற்ற கிரேக்கச் சொல்

16. – இறைவனால் அருள் பெற்ற பாடகர்

18. லம்போதரன் –  விநாயகரின் பெயர்தமிழில் பெருவயிற்றன்

DOWN கீழே

1. – பகு என்பதன் எதிர்ப்பதம்தூதுவளைக்கும்பெயர் (காண்க ஆனந்தவிகடன் அகராதி)

2. – அருணகிரி செய்த அலங்காரப் பாட்டு

3. = முகம்

4. = திசை

5. = உடல்

6. = கோதண்டம்; —…….க்கு  விஜயன்

9. பிச்சைக்காரன்

10. – மெதுவாகச் செல்சமணர் வைத்த தீயை பாண்டியனிடம் போவதற்கு சம்பந்தர் பயன்படுத்திய கட்டளை

11. =உள்ளம்

16. இடத்தின் எதிர்ப்பதம்கடிகாரமும் இப்படிச் சுற்றும்பக்தர்களும் இப்படிச் சுற்றுவர்

17. ரகம்

18. – ராமனின் புதல்வன் (கீழிருந்து மேலே செல்க)

19. அனுபவிக்கும் பொருட்கள்

20. கஷ்டப்பட வை (கீழிருந்து மேலே செல்க)

answers


ACROSS  குறுக்கே

1.பகவதி தேவி- கன்யாகுமரி முதல் கேரளம் முழுதும் வீற்றிருக்கும் பெண் கடவுள்

7.காந்தக் கல்– இரும்பை ஈர்க்கும் கல்

8.தன – செல்வம் என்பதன் ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்

9.கரம்பை/ ரம்பை-  என்ற எழுத்துடன் கல்இல்லாவிடில் தேவலோக  ஆடல் அழகி

12.போல=மாதிரிஉவமை உருபு

15.காம்போதி- நல்ல ராகம்கம்போடியா போல ஒலிக்கும்

13.யவன- ரோமானியகிரேக்க என்னும் சொல்சங்கப்பாடல்களில் கூட இடம் பெற்ற கிரேக்கச் சொல்

16.வரகவி- இறைவனால் அருள் பெற்ற பாடகர்

18. லம்போதரன் –  விநாயகரின் பெயர்தமிழில் பெருவயிற்றன்

DOWN கீழே

1.பகா – பகு என்பதன் எதிர்ப்பதம்தூதுவளைக்கும்பெயர் (காண்க ஆனந்தவிகடன் அகராதி)

2.கந்தரலங்காரம்- அருணகிரி செய்த அலங்காரப் பாட்டு

3.வதனம்= முகம்

4.திக் = திசை

5.தேகம்= உடல்

6.வில்= கோதண்டம்; —…….க்கு  விஜயன்

9.கபோதி- பிச்சைக்காரன்

10.பையப் போ- மெதுவாகச் செல்சமணர் வைத்த தீயை பாண்டியனிடம் போவதற்கு சம்பந்தர் பயன்படுத்திய கட்டளை

11.மனது=உள்ளம்

16.வல- இடத்தின் எதிர்ப்பதம்கடிகாரமும் இப்படிச் சுற்றும்பக்தர்களும் இப்படிச் சுற்றுவர்

17.வித- ரகம்

18.லவ- ராமனின் புதல்வன் (கீழிருந்து மேலே செல்க)

19.போகம்- அனுபவிக்கும் பொருட்கள்

20.தவி- கஷ்டப்பட வை (கீழிருந்து மேலே செல்க)

மனத்தை நம்பாதே – மகான் தந்த அறிவுரை (Post No.6076)

Written by S Nagarajan


Date: 15 February 2019


GMT Time uploaded in London – 5-43 am


Post No. 6076

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

மனதை வென்றவன் மஹா ஞானத்தை அடைகிறான்.

பாரதியாரின் பாடலைப் பார்ப்போம்:

கொயப்பம், ஒரே கொயப்பம்- 3 “பாடல்” குயப்பம் (Post No.6075)

written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 14 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 20-28


Post No. 6075

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

எல்லோருக்கும் தெரிந்த மூன்று “பாடல்கள்” குயம்பிக் கிடக்கு!! (குழம்பிக் கிடக்கின்றன. ஊகம் செய்யாமல் முழுப் “பாடலையும்” கண்டு பிடித்தால் நீங்கள் புத்திசாலி!

STORY OF TAMIL DEVADASIS- PART 4,MANIKKA NACHIYAR AND GNANAVALLI (Post No.6074)

written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 14 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 19-39


Post No. 6074

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

STORY OF TAMIL DEVADASIS- PART 4,MANIKKA NACHIYAR AND GNANAVALLI (Post No.6074)

MANIKKANACHIAR

Manaikkanachiar was born in the family of Rudrakanyas at Tiruvarur in Tamil Nadu. She was beautiful and trained herself in music and dance. Everyday she went to temple and worshipped Lord Shiva. She donated a lot towards the temple work and other charities. One day Lord Shiva himself came to her house in the disguise of a Siddha (Yogi). She gave him all the honours due for an ascetic of his stature and gave him a big feast.

After all these he spoke to her revealing his desire for the sexual pleasure and warned her that he can give her only Rudraksha garland and not money for the sexual favour. As soon she got the Rudraksha in her hand she became very happy and felt blessed by the god.

She told him to come back at night and she would be ready to entertain him. As he left, she placed the  Rudraksha garland in the place where she used to keep all the gem studded jewellery. Her servants who saw this asked her why she placed the Rudraksha in the locker which is only for the valuable gems. Then she explained them the great benefits of Rudraksha.

In the meantime, Lord Shiva wanted to show to the world her devotion. So Lord Shiva called his friend Alagesan and asked him to visit her in the night as a customer. When Alagesan went to her house in the night she turned him down saying that night was booked by someone else. He tempted her with more and more offers of money and gems and yet she did not yield. Alagesan went back to the temple and reported to Lord Shiva what happened.

Lord Shiva went to her in the night as planned during the day. But when he went to her house he pretended that he was suffering from severe stomach disease. Shed asked her for the location of toilet and she herself led him to the rest room. This happened several times during the night. At the end he dirtied the bed and the room. All through these she got worried and got him all the medicines through her servants and looked after him like her own husband . In the morning he died. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Manikkanachiar cried and cried and decided to burn herself in the funeral pyre. She arranged his funeral and her own funeral. When she jumped into the funeral pyre reciting the Panchakshara – Om Nama Sivaya – Lord Shiva appeared in the sky and blessed her.

STORY OF GNANA VALLI

The author gave the story of great Tamil saint Pattinathu Adikal of Kaveri Pumpattinam and his friend Bhadragiri. Bhadragiri was very fond of a female dog and took her to all the places wherever he went. He gave her the left over prasadam (food offering) to the dog. In the previous birth the dog was born as a Rudra kanya in the Anga Desa. She was a very bad woman and earned money only through bad ways. One day she gave food to a Siva devotee who was full of virtues. Even when she gave him the food, it was to tease him and not to feast him. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

When Bhadragiri was going to all the places Shiva wanted to test him. So he came as an ascetic and begged to a person. That person directed him to Bhadragiri saying that he was the Grahastha (householder) who can feed him. Shiva in the ascetic form  told Bhadragiri, ‘that a person directed me to you saying that you were the best house holder who can feed me’.

As soon as Bhadragiri heard this, he was wondering, and exclaimed, ‘If a dog and this begging bowl can make me a householder I don’t want this anymore’ and threw the begging bowl with force. It went in a circular way and hit the dog. The female dog died on the spot and Lord Shiva appeared in his true form and blessed her.

That female dog was born as Gnanavalli , the daughter of Kasi Raja, King of Kasi. When she grew up, the king made arrangements for her wedding. But she asked him to leave her at Tiruvidaimaruthur where a saint by name  Bhadragiri was doing penance.

When the king came to know that it was true , he came to him with his daughter. When he ended his penance,  Gnanavalli fell at his feet and said’ The Dog is Back’. Bhadragiri sought the advice of Pattinathu adikal, who prayed to Lord Shiva. As directed by him, Bhadragiri and Gnanavalli entered fire and reached the feet of god.

At the end of the story the author reminds her colleagues that doing little charity and taking divine food would help them to reach the feet god.

Here the author gave the dog’s three lives and the story of Pattinathu Adikal (Tamil saint) and the Puranic story of Jata Bharata. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

–to be continued

சிந்துவெளி எழுத்தைப் படிக்க காஸைட்ஸ் நாகரீகம் உதவலாம் (Post No.6073)

written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 14 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 9-25 am


Post No. 6073

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Swami’s Cross word 1422019 (Post No.6072)

written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 14 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 7-19 am


Post No. 6072

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Across


1. -SUN; goes with girl’s name

5. – SPOTLESS, DIRTLESS, PURE, STAINELESS; GIRL’S NAME

6. – HERO, BRAVE MAN, WARRIOR

7. – THAT WHICH CANNOT BE DESTROYED

9.– MYSTERIOUS, HIDDEN

10.– WANDERING ASCETIC; BUDDHIST, JAIN ASCETICS; MENDICANT

Down

1. – SUN; that which is shining

2. – MAN LION AVATAR OF VISHNU

3. – CONSORT OF SIVA

4. – ‘THAT’= ‘GOD’

5a. DANCE FORM PERFORMED BY PARVATI TO EXPRESS HAPPINESS

8. – MENTAL AWARENESS OF MENTRAS WITHOUT RECITING BY MOUTH

ANSWERS

Across

1.BANU -SUN

5.AMALA- SPOTLESS, DIRTLESS, PURE, STAINELESS; GIRL’S NAME

6.SURA – HERO, BRAVE MAN, WARRIOR

7.AKSHAYA- THAT WHICH CANNOT BE DESTROYED

9.MARMA – MYSTERIOUS, HIDDEN

10.SRAMANA – WANDERING ASCETIC; BUDDHIST, JAIN ASCETICS; MENDICANT

Down

1.BASKARA- SUN

2.NARASIMHA- MAN LION AVATAR OF VISHNU

3.UMA- CONSORT OF SIVA

5a.LASYAM- DANCE FORM PERFORMED BY PARVATI TO EXPRESS HAPPINESS

4.TAT- ‘THAT’= ‘GOD’

8.AJAPA- MENTAL AWARENESS OF MENTRAS WITHOUT RECITING BY MOUTH

–subham–

கீதை : ஞான யோக அத்தியாயத்தின் பெருமை! (Post No.6071)

Written by S Nagarajan


Date: 14 February 2019


GMT Time uploaded in London – 6-46 am


Post No. 6071

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

–subham–

CAN KASSITES HELP US TO DECIPHER THE INDUS-SARASWATI SCRIPT? (Post No.6070)

written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 13 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 20-45


Post No. 6070

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

அசோக சக்ரவர்த்தி 50% பிராமணன்! (Post No.6069)

written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 13 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 18-03


Post No. 6069

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))