பிகாஸோ -விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும் (Post No.7478)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7478

Date uploaded in London – 21 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

Guernica

பேராசை பெரு நஷ்டம் : மூன்று சுபாஷிதங்கள்! (Post No.7477)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No.7477

Date uploaded in London – 21 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ச.நாகராஜன்

லோபம் என்னும் பேராசை மனிதனை வீழ்த்தி விடும் ஒரு அபாயகரமான விஷயம்.

அதிலோபோ ந கர்தவ்ய: கர்தவ்யஸ்து ப்ரமாணத: |

அதிலோபஜதோஷேண ஜம்புகோ நிதனம் பத: ||

ஒருவன் பேராசைப் படக் கூடாது. ஆசை என்பது ஒரு அளவோடு இருக்க வேண்டும்.  பேராசையினால் ஒரு நரி மரணம் அடைந்தது!

இதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு : (By A.R.R.)

One should not be excessively greedy; but desire should be exercised in moderation. A fox met with his death due to the fault of excessive greed.

பஞ்சதந்திரக் கதையில் வரும் நரியின் பேராசையும் அதனால் அது மரணம் அடைந்ததும் அனைவரும் அறிந்ததே!

அதிலோபோ ந கர்தவ்யோ லோபம் நைவ பரித்யஜேத் |

அதிலோபாபிபூதஸ்ய சக்ரம் ப்ரமதி மஸ்தகே ||

பேராசைப் படாதே. பேராசைப் பட்ட ஒருவன் தன் தலையில் சக்கரம் சுழல்வதைக் கண்டான்.

இதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு : (By A.W.Ryder)

Indulge in no excessive greed

A little help in time of need

A greedy fellow in the world

Found on his head a wheel that whirld.

இன்னொரு சுபாஷிதம்:

அதிலௌத்யப்ரஸக்தானாம் விபத்தினைவ தூரத: |

ஜீவம் நஷ்யதி லோபேன மீனஸ்யாமிஷதர்ஷனே ||

பேராசைப்படுபவர்களுக்கு அபாயம் வெகு தூரத்தில் இல்லை. ஒரு மாமிசத் துண்டிற்காக மீன் தனது உயிரை இழக்கிறது.

இதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு :

For those who are exceptionally greedy, danger is not far off. The fish loses its life by its greed for the piece of flesh  (in the angler’s hook).

நாலடியாரில் வரும் பாடல் இது:

மெய்வாய்கண் மூக்குச் செவியெஅனப் பேர்பெற்ற

வைவாய வேட்கை யவாவினைக் – கைவாய்க்

கலங்காமற் காத்துய்க்கு மாற்ற லுடையான்

விலங்காது வீடு பெறும் (பாடல் 59)

அருஞ்சொற்பொருள் :

வேட்கை – பொருள்களின் மேல் தோன்றும் பற்றுள்ளம்

அவா – அப்பொருள்களைப் பெற வேண்டுமென்று மேன்மேல் நிகழும் ஆசை (மனத்தால் வரும் ஆசை என்றும் கொள்ளலாம்)

ஐவாய வேட்கை – ஐம்புலன் ஆசை

மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்று பெயர் பெற்ற ஐந்து புலன்களால் பொருள்களின் மேல் தோன்றும் பற்றை கைக்கொள்ளாமல் காக்கும் ஆற்றல் உடையவன் தவறாமல் முக்தி அடைவான்.

ஏராளமான தமிழ்ப் பாடல்களும் பழமொழிகளும் பேராசை பெரு நஷ்டம் என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றன.

***

tags பேராசை, பெரு நஷ்டம்,  சுபாஷிதங்கள்

‘A GENIUS IS KNOWN WHEN HE IS BORN’ – PICASSO EXHIBITION IN LONDON (Post No.7476)

COMPILED BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7476

Date uploaded in London – 20 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

There is a saying in Tamil , “A IS KNOWN (SEEN) WHEN HE IS BORN” (Vilaiyum Payir Mulaiyile Theriyum). One can recognise a genius even at his early years. Picasso started his art work at the age of nine. And kept them all through his life and donated some of them to  Barcelona Museum in Spain. Now they may be worth millions of dollars or Euros. Two of them are just paper cutting figures of Dog and Dove. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

London Newspapers have featured them because they are going to be exhibited in Royal academy until April 2020. They are among 300 works gathered from around the world for the show. The exhibition is called ‘Picasso and Paper’. He had a life long fascination for paper and would buy very expensive high quality paper to work with but would equally  draw on the back of an envelope. He never threw anything away and would keep even bus tickets and cinema tickets.

The exhibition also features a section looking at the materials Picasso used throughout his career including the salad bowl he used as a block for making an early wood cut. This reminds another Tamil saying ‘Even a blade of grass is a weapon for a skilled person’ (Vallavanukku Pullum Ayutham). tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Picasso’s father was an artist and his parents recognised his exceptional talent even as a child. He was very much taught and encouraged to develop his art.

Picasso drew incessantly as well as using paper to make sculptures, prints and photographs.  The exhibition includes works more recognisable by the master including the huge 4-5 metre long collage Women at their Toilette and his 1962 work Le Dejeuner Sur L’herbe d’Apres Manet.

Xxx

Longest hair – Indian Girl in Guinness Book of Records

Another interesting news item featured in Indian and foreign newspapers is about the Indian girl Nilanshi Patel of Gujarat. She was entered as the girl with longest hair. Every woman wanted to know what hair oil she used to grow suh a long hair. But she dodged the question by saying that was a hair oli prepared by her mother with secret ingredients. Whatever the secret, hair oil companies will be ready to pay her millions of rupees to get that secret formula. Here is what the newspapers said about her:-

Source – news papers published in London and India

LONGEST HAIR- I6 YEAR OLD  INDIAN GIRL IN RECORDS BOOK

At the age of 6, Nilanshi Patel had her beloved long hair cut for the first time. She absolutely hated it and instantly regretted it.

That one bad hair experience resulted in Nilanshi’s vow to never cut her hair again. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Well, it’s been 10 years since she made her personal pact, and her gorgeous dark, wavy hair has been growing ever since. It’s currently 5 feet, 7 inches long — making the 16-year-old from India an official Guinness World Record holder.

According to the 2020 edition of the Guinness World Records, the “real-life Rapunzel” now has the longest hair of any teenager in the world!

Nilanshi’s hair requires constant maintenance, but she’s more than happy to put in the time and care. Her supportive mother helps by massaging mustard oil into her locks every day. Other than that, the teen doesn’t use any special products or shampoos.

Her mother hopes her daughter will let her amazing hair grow longer so that she will be even more famous.

Patel says she washes her hair once a week and amazingly, it takes only a half-hour to dry. However, it takes an hour just to comb it — something her mother happily assists with. “My mother helps me to braid and to comb my hair,” she says, explaining that she has always been supportive of her decision to keep growing it. “I style it as a long braid and also as a bun” — the latter is her go-to style for special occasions and table tennis. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Amazingly, Patel’s hair isn’t even a third of the length of the that of the adult woman with the longest hair. That Guinness World Record has been held since 2004 by China’s Xie Qiuping, whose hair measures more than 18 feet long. She started growing her hair at age 13 — seven years older than Patel when Patel started — so the 16-year-old could conceivably surpass hers one day.

Although she says her friends call her a “real-life Rapunzel,” Patel also gets questions from people who assume her hair gets in the way of everyday activities. “I don’t face any problems with my hair. I do all the sports and all the things with me hair,” she says. “It’s a lucky charm for me, clearly.”

Who is Rapunzel?

 It is a German fairy tale. Other languages also had similar stories.

A lonely couple, who want a child, live next to a walled garden belonging to a sorceress.[11] The wife, experiencing the cravings associated with the arrival of her long-awaited pregnancy, notices some rapunzel (a salad green in most translated-to-English versions)[12] growing in the nearby garden and longs for it. She refuses to eat anything else and begins to waste away, and the husband begins to fear for her life– one night he decides to break into the garden to get some for her. When he returns, she makes a salad out of it and greedily eats it. It tastes so good that she longs for more. So her husband goes to get some more for her. As he scales the wall to return home, the sorceress catches him and accuses him of theft. He begs for mercy, and she agrees to be lenient, and allows him to take all the rapunzel he wants, on condition that the baby be given to her when it’s born.[13] Desperate, he agrees. When his wife has a baby girl, the sorceress takes her to raise as her own and names her “Rapunzel” after the plant her mother craved. She grows up to be the most beautiful child in the world, with long golden hair.[14] When she turns twelve, the sorceress locks her up inside a tower[15] in the middle of the woods, with neither stairs nor a door, and only one room and one window. In order to visit Rapunzel, the sorceress stands beneath the tower and calls out: tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Rapunzel!Rapunzel!Let down your hair

That I may climb thy golden stair!

One day, a prince rides through the forest and hears Rapunzel singing from the tower. Entranced by her ethereal voice, he searches for her and discovers the tower, but is naturally unable to enter it. He returns often, listening to her beautiful singing, and one day sees the sorceress visit, and thus learns how to gain access to Rapunzel. When the sorceress leaves, he bids Rapunzel let her hair down. When she does so, he climbs up and they fall in love. He eventually asks her to marry him, which she agrees to. But the sorceress prevented her escape. Prince also lost his eye sight

For years, he wanders through the wastelands of the country and eventually comes to the wilderness where Rapunzel now lives with the twins to whom she has given birth, a boy and a girl. One day, as she sings, he hears her voice again, and they are reunited. When they fall into each other’s arms, her tears immediately restore his sight. He leads her and their twins to his kingdom,[20] where they live happily ever after.

Tags – Picasso, paper art, London exhibition, Dog and Dove, Longest hair, Nilanshi Patel, Rapunzel

Xxx subham xxx

வைரத்தை பிரிப்பது எப்படி? (Post N.7475)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7475

Date uploaded in London – 20 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

இது இத்தொடரில் ஆறாவது கட்டுரை

வெளியான தேதி-  நவம்பர்  – டிசம்பர்  1999

பத்திரிக்கையின் பெயர்- ஜெம்மாலஜியும் ஜோதிடமும்

கட்டுரைத் தலைப்பு – வைரத்தை பிரிப்பது எப்படி?

Tags  – வைரங்கள், வகை, தரம், பிரிப்பது,

GREEKS ARE TAMIL HINDUS (Post No.7474)

RESEARCH ARTICLE WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7474

Date uploaded in London – 20 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

First let us look at two basic facts:-

1.Greeks is relatively a modern term given to the people by Romans. Now it is called Hellas. Scholars could not give the meaning of both the names. Only conjectural theories are there.

2.Greek civilization did not begin in mainland but in an island known as Crete.

Now let me give some important words connected with earliest period of Greek History:

3.First civilization in Greece is MINOAN. In Tamil ‘’MIINAVAN meaning a King of ancient Tamil Kingdom of Pandyas. They had the title Miinavan (equivalent to Sanskrit Matsyas. Both Miin and Matsya mean Fish in English)

4.One of the earliest kings mentioned by Herodotus and others is PANDION . Oldest Tamil Kingdom is Pandiyan kingdom. Their Tamil academies are dated to a fabulous period of 10,000 years (In Iraiyaanar Akapporul  Urai)

xxx

Who was PANDION?

5.According to Herodotus, the Lycians originally came from Crete and were the followers of Sarpedon. They were expelled by Minos and ultimately settled in territories belonging to the Solymoi (or Milyans) of Milyas in Asia Minor. The Lycians were originally known as Termilae before being named after Lycus who was the son of Pandion.

–from Wikipedia under Lycians.

6.Note another important word in the above  passage:

They were called TERMILAI. Scholars have already identified that DRAVIDA became DRAMILA which became TAMIL or vice verse.

So we can easily see TERMILAI is nothing but Dramila i.e Tamils.

If a person concocts a theory on a single word , scholars will summarily reject it. But we see Three words here: Minoan, Pandion and Termilai. So one can not reject them just like that. And all these are said by the earliest historian Herodotus of sixth century BCE!

7.The comparisons do not stop there. More interesting things are “N” ending in Pandion, another king Sarpindon etc. This is a typical Tamil feature.

8.Early Historians added one more interesting information. They were a matriarchal society. They called themselves by their mothers names.

This is again a Tamil feature. In my article about Amazons of India (Stri Rajyas= Woman Kingdoms) of India I have given two Stri Rajyas, one in North West India and another in Tamil Nadu. Even Megasthanes referred to ‘Pandeya’ Queen of Madurai 2300 years ago. That was Goddess Meenkashi of Madurai. She may have lived several hundred years before Megathanes. Like we worship Kshatria kings Rama and Krishna as Gods, she would have become a Goddess in course of time. In fact, Tamil and Sanskrit literature use the one word for God and King! tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Arjuna- Alli Rani (Rani=Queen) is a famous dance theme in Tamil folklore. Allirani is named Chirangada in Mahabharata. So matriarchy existed in Tamil Stri Rajya at one time.

My Comments:

Based on the above facts, what I surmise is there was a fight between the Tamil migrants in Crete Island; Tamil Minoan (Miinavan) and Tamil Pandion (Pandyan) had fraternal fight like we see in the Mahabharata or later Tamil Sangam Period History. In fact, Tamils are the longest fighting race in the world. Three Tamil kings fought among themselves continuously for at least 1600 years till they invited Muslims to interfere. And Muslims devoured all the three Tamil kingdoms and finished Tamil Rule in Tamil land in 14th century CE. In short Tamil rulers committed suicide by inviting Muslim invaders.

Back to Greece

Greek is place where people of mixed races migrated and a lot of newer things emerged from 8th Century BCE when Homer wrote first Greek epics Iliad and Odyssey . They had a darker period of 400 years before Homer. No scholar is able to tell us what happened.

9.We see lot of similarities between the Greeks and Hindus.

I have already written about the following:

1.Rig Vedic Sarama dog story in Greek Hermes Dog story

2.Comprison between Penelope and Nappinnai in Tamil

3.Torjan Horse came from Turaga (horse in Sanskrit). When you say Trojan Horse actually you are saying Horse Horse Story. The word Turkey came from Turaga where from Hindus imported horses. The earliest Sanskrit inscription, writing, manual, letters – all came from Turkey-Syria region.

(Please read my articles or Wikipedia articles on Mitannian Civilization, Amarna/Dasaratha letters in Egypt, Kikkuli’s Horse manual with Sanskrit instructions—all dated 14th century BCE!!!) tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

10.More New information

Words Crete is from the Sanskrit word Krita/Crown.

If you look at the map of Greece, you can see Crete looks like a crown on the head of Greek Mother, like India has Kashmir crown on Bharat Matha (Mother India).

Some scholars believe Shresta (the best) became Crete.

11.More Tamil words!

Tamils called all their ports Thurai. It is in the most famous city of TROY.

So with Troy, Pandion, Minovan and Termilai we are dead sure about Tamil connection to ancient Greece.

My Pet Theory

From 2012 I have been writing in this blog that Sanskrit and Tamil were the two languages that gave birth to other ancient languages. Tamil and Sanskrit came from one source, Lord Shiva, according to Tamil poets. Because they had the same morphological structure Agastya Rishi from the Himalayas came and codified the first grammar book for Tamil. This is also not disputed by anyone. From Kalidasa’s Raguvamsa to the greatest modern Tamil poet Bharati we read about Tamil-Pandya-Agastya connection.

Even before Alexander’s invasion Tamil words are found in Greek. Common origin of Sanskrit and Greek are accepted by all world scholars. My theory is Tamil also belonged to same root and the case suffixes and the Sandhi Rules (Joining rules) are unique to Tamil and Sanskrit.

12.Tamil words in Greek

I have already listed in my earlier posts the following words:

Paleo (Pazaiaya in Tamil), Tele (Tholai), Nereids/water nymphs (Neer), Oryza (Arisi), Odometer (Odu), Syrinx (Suranga), Dolia (Thaazi), Penelope (Nappinnai, Pene=Pinnu),

Amphorae (ambanam, ambaaram), Alpha  (A, Aa), Pepper (Pippali), Tyrannos (Thiram), Pathos (Padu, Vathai), Anthropo (Aan, Andiran/Indra, Andrew), Cheir (Kai), Paidi (paiyan=page in English), Mega (Maha, Maa). tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Apart from these words, Sandal, Ginger, Malapathram (cinnamon), Ezini (yavanika/curtain), Hora (hour, Orai in Tamil), Gala (Halu in Kannada Paal in Tamil) and many more words are referred to by other scholars.

A Tamil-Sanskrit root word can branch out in only two ways and it is seen in ,

Pathos – Padu, Pattaaan in Tamil and Vathai in Sanskrit

Anthropo – Aan, Andiran in Tamil and Indra in Sanskrit

Sandal – Saanthu in Tamil, Chandan in Sanskrit.

Une – Eka – Eine – One in Tamil, Eka in Sanskrit

Mega – Maha- Maa in Tamil

If we follow this pattern, we can trace most of the ancient word to either Sanskrit or Tamil.

That means the world became civilized by Sanskrit and Tamil contacts. Hindus migrated to other parts of the world from India and spread the culture.

13.YAVANAS/GREEKS are HINDUS says Mahabharata.

Greeks, Egyptians, Sumerians, Mayans say that they came to the land from elsewhere. But the only people in the world who say they are the sons of the soil are Hindus. Vedic scriptures and later Sangam books never talked about outward origin or migration into India. Hindu scripture said that even Devas (heavenly angels) wanted to be born in India. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

About Tamil literary references to Yavana guards, Yavana Colonies, Yavana lamps, Yavana wine, Yavana architects, Yavana mystic Oracles etc I have posted several articles here.

Hindu scripture say that all races Yavanas, Sakas/scythyans, Kambojas, Dravidians, Pahrlavas/Iranians and many other people came from Divine Cow- Kama dhenu. They consider all the world comprise only Hindus. But the scripture say that they did not follow all the rules of Vedas or they were born to mixed caste/ race couples. This is very unique. They say all came from the same source. If we apply it to their speeches, naturally they should have spoken only one language!

14.Yet another proof of Vedic Hindus’ expansion is seen in the names of the first Kings: India- Manu, Egypt- Manu/Menes, Greece – Manu/Minos

15.Here is a sloka from Mahabharata first book Adi Parvam:-

Yados tu yaadavaa jaataas turvasor yavanaahaa sutaahaa

Druhyor api sutaa bhojaa anos tu mlecchajaatayaha

-1-80-26,mahabharta

Van Buitenen translation – tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

From Yadu sprang the Yadava;  Turvasu’s sons are known as the Yavanas; Druhyu’s sons became the Bhojas;  Anu’s, the tribes of the Barbarians.

Mlecchas are also Vedic people.

Vedas mention Pancha Janaahaa/ Five groups. They are

Yadu, Turvasu, Druhyu, Anu and Puru.

There are lot of references to Yavanas/Greeks. I will give the translation of a few more slokas/couplets  below:-

Visvamitra , while still a king, tries to take the sage Vasistha’s cow Kaamadhenu . 1-165-35

Then Vasistha became angry and cursed Visvamitra and the cow produced troops to drive away the enemies.

“From her/cow’s horse she created the Pahlavas; the Sabaras and Sakas from the dung; from her urine she created the  Yavanas, as she well high swooned with rage. From her foam she brought forth the Pundras, Kiratas, Dramidas, Simhalas,  Barbaras, Daradas and Mlecchas. And when she brought forth these manifold hosts of  Barbarians clad in their manifold armour and brandishing arms , she scattered with her furious troops that large enemy before Visvamitra’s eyes”.

Hindus always speak in symbolic language. Because of Kamadhenu there was a clash and as a result of which these people sided with Visvamitra, but defeated by Vasistha’s troops–  is the hidden message

16.What we have to see here is that the sloka mentioned all the Vedic tribes came from one source- the Divine Cow. And all parts of cow except the front are sacred to Hindus. No one came from the front part of the cow. Hindus even today touch the backside of the cows and worship them. They show the backside (arse) of the cow to the god in all the temples in the early morning .They use the cow dung and urine for purification. Cow’s urine and dung have anti-bacterial medical properties. All are our people is the simple message conveyed through this story. tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

(Pahlavas- Iranians, Barbarians- Babylonians, Darads- Tartarians, Kiratas-Chinese, Yavanas- Greeks/Romans, Dravidas- South Indians etc).

Later when the Hindus spread about to different parts of the world, they slowly adopted other local customs.

tags – Greek , Tamil, Tamil Hindus, Yavana, Pandion, Termilai, Minavan, Minoan

Xxx subham xxx

துயிலையிலே, பயிலையிலே, அயிலையிலே யார் துணை? (Post No. .7473)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No.7473

Date uploaded in London – 20 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ச.நாகராஜன்

சொக்கநாதப் புலவர் பெரும் தமிழ்ப் புலவர். அவருக்கு ஒரு சிந்தனை! பல்வேறு நேரங்களிலும் துணையாகத் தமக்கு இருப்பது யார் என்று. யோசித்தார். விடையைக் கண்டு கொண்டார். புலவர் என்பதால் ஒரு பாடலிலே அதைச் சொல்லி விட்டார்.

அவருக்கு உற்ற துணையாக இருப்பவரே அனைவருக்கும் உற்ற துணையாக எப்போதும் இருப்பார்.

யார் அவர்? பாடலைப் பார்ப்போமா?

துயிலையி லேடர் துன்னையி லேதெவ்வர் குழையிலே

பயிலையி லேயிருட் பாதியி லேபசும் பாலனத்தை

அயிலையி லேவய தாகையி லேநமக் கார்துணைதான்

மயிலையி லேவளர் சிங்கார வேலா மயிலையிலே

பொருள் :

மயில் அயில் வளர் சிங்காரவேலர் மயிலையிலே – மயிலையும் கூர்மை வளர்கின்ற அழகிய வேலையும் கொண்டவரது திருமயிலையிலே

துயிலையிலே – தூங்கும் பொழுது

இடர் துன்னையிலே – துன்பம் மிகும் போது

தெவ்வர் குழையிலே – பகைவரை எதிர்கொள்ளும் போது

பயிலையிலே – சஞ்சரிக்கும் போது

இருள் பாதியிலே – பாதி இரவிலே

பசும் பால் அன்னத்தை அயிலையிலே – பசும்பாற் சோற்றை உண்ணும் போது

வயது ஆகையிலே – ஆயுள் முடியும் போது

நமக்கு ஆர் துணை – நமக்கு யார் துணை ஆவார்?

மயிலைச் சிங்காரவேலரே தான் துணை என்பதை சொக்கநாதப் புலவர் உணர்ந்து இந்தப் பாடலைப் பாடியுள்ளார்.

நமக்கும் வேல் முருகன் தானே துணை!

அடுத்து அவரது இன்னொரு பாடல்:

போதா சிவகுரு நாதா கலவை புழுகொடுசவ்

வாதாந்த கொங்கைக் குறமாது வள்ளிக்கு வாய்த்திடுமின்

பாதா ருகற்செற்ற வேல்வித் தாலென் பகையையறுக்

காதா மனமிரங் காதா சிவகிரிக் காங்கேயனே

பொருள் :

போதா – ஞானத்தை உடையவனே

சிவகுருநாதா – சிவனுக்கு தேசிகோத்தமனே

கலவை புழுகொடு சவ்வாது ஆர்ந்த – கலவைச் சந்தனமும் புனுகு சவ்வாது பூசப்பட்ட

கொங்கை – மார்பகங்களை உடைய

குறமாது வள்ளிக்கு – குறப்பெண்ணாகிய வள்ளிக்கு

வாய்த்திடும் இன்பா – கிடைத்த சுகானுபவத்திற்குரியவனே

தாருகன் செற்ற வேல் விடுத்தால் – தாருகனைக் கொன்ற வேலாயுதத்தைப் பிரயோகித்தால்

என் பகையை அறுக்காதா – என் பிறவிக்கேதுவாகிய ஐம்புலப் பகையை அறுக்காதா

மனம் இரங்காதா – உனக்கு (என் மேல்) மனம் இரங்காதா

சிவகிரி காங்கேயனே – சிவகிரியில் எழுந்தருளியுள்ள காங்கேயனே!

சொக்கநாதர் காட்டிய வழியில் முருகனைத் துதிப்போம்; ஐம்புலப் பகையை அறுப்போம்!

tags – சொக்கநாதப் புலவர், சிவகிரி, துயிலையிலே

****

குழந்தை பிறக்காதது ஏன்? (Post No7472)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7472

Date uploaded in London – 19 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

பிரிட்டனில் ஆங்கிலப் பத்திரிக்கைகளில் அவ்வப்போது மருத்துவப் பிரச்சினைகள் பற்றி பயனுள்ள கட்டுரைகள் வெளியாகும் .அத்தகைய ஒரு கட்டுரை குழந்தை பிறக்காமல் இருக்க  என்ன  காரணங்கள் என்பதை புல்லட் பாயிண்டுகளில் தருகிறது. குறிப்பாக ஆண்கள் பற்றிய விஷயம் இது.

குழந்தைக்காக ங்குவோர்  எல்லா கலாசாரங்களிலும் , மதங்களிலும், நாடுகளிலும் உள்ளனர். இயற்கையான காரணங்களை வீட நாமாக உண்டாக்கிக் கொள்ளும் செயற்கையான தடைகளும் உண்டு. அவைகளை நாம் தவிர்க்கலாம். மருந்து , சிகிச்சை என்று ஏதேனும் படித்தால் மருத்துவ நிபுணர்களைக் கலந்தாலோசிக்காமல் எதையும் செய்யாதீர்கள்.

1.வயது ஒரு காரணம். 70 வயதுக்குப் பின்னர்கூட குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பிரமுகர்கள் பற்றிப் பத்திரிகையில் படிக்கிறோம் . ஆனால் ஆண் விந்து உற்பத்தி 40 வயதுக்குப் பின்னர், 25 வயதுக்காரனை விட,  பாதியாகக் குறைந்துவிடுகிறது.

2.மதுபானம் அருந்துவர்களுக்கும், சராசரி மனிதனைவிட ஆண் விந்து உற்பத்தி குறைவே. அதிகம் குடிப்போருக்கு குழந்தை உற்பத்தி செய்யும் சக்தி மிகவும் குறைந்துவிடும்.

3.சிகரெட் குடிப்போருக்கும் , ஆண் உயிரணுக்களின் உற்பத்தி சரி பாதிதான்.

4.போதை மருந்துக்கு அடிமையானோரின் உயிர் அணு – விந்து – மிக வேகமாக நீந்துவதால் ,பெண்ணிடம் உற்பத்தியாகும் முட்டையை அடைவதற்குள் களைப்படைந்து விடுமாம் .

5.அதிக எடையுடையோர் பிள்ளை பெற்றுக்கொள்வதில் கஷ்டப்படுவார்கள். காரணம் என்னவென்றால் உடலில் சுரக்கும் ஹார்மோன்கள் சமச் சீராக இருப்பதில்லை. உடல் பருத்தவர்கள் உணவுக்கட்டுப்பாடு, உடற்பயிற்சி மூலம் முதலில் எடையைக் குறைக்கவேண்டும்

6.புறச் சூழல் மாசுபடுவதும் குழந்தை பெரும் விகிதத்தைக் குறைத்துவிட்டது. பிரிட்டனில் மது, புகை பிடித்தல் , புறச் சூழல் கேடு ஆகியன காரணமாக முன்னர் இருந்ததைவிட விந்து  உற்பத்தி பாதியாகக் குறைந்துவிட்டது. 1950களி ல் ஆண்  விந்து உற்பத்தியை தற்கால ஆண்களுடன் ஒப்பிட்டதில் இது தெரியவந்தது.

7..இத்தாலியில் நடந்த ஆராய்ச்சியில் மாலை 5 மணி முதல் 5-30 வரை விந்து உற்பத்தி மிகவும் அதிகமாக இருந்தது 500 ஆண்களைச் சோதித்ததில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது .

8.அடுப்பங்கறையில் அதிக நேரம் செலவழிப்போரும்  , அதிக வெப்பம் வெளியிடும் எந்திரங்களின்  இடையே வேலை செய்வோரும், குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள சிரமப்படுவார்கள்.  வெப்பத்தால் விந்து உற்பத்தி பாதிக்கப்படுவதே இதற்குக் காரணம் . ஜக்குஸி (Jacuzzi) ,வெப்ப ஊற்றில் குளிப்பவர்களுக்கும் வெப்பத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பு உண்டு.

9.ட்யூனா மீன் , மகேரல் மீன்(Tuna and Mackerel)  வகைகளில் அதிக பாதரச விஷம் (Mercury poisoning) இருப்பதாலும் பாதிப்பு உண்டு.

10.ஈயத்துக்கும் (Lead) விந்து உற்பத்தியைப் பாதிக்கும் குணம் உண்டு .ஈய உபகணரங்களுடன் வேலை செய்வோர் கவனமாக இருக்கவேண்டும்.

11.மொபைல் போன் அதிர்வுகள், கிரணங்கள் பாதிக்குமா என்பதில் இருவேறு கருத்துக்கள் உள்ளதால் ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லை .

12.வலி நிவாரணி (Pain Relief) மாத்திரைகளை நீண்ட காலம் பயன்படுத்துவதும் பதிப்பை உண்டாக்கும்.

13.செயற்கை உரம் பயன்படுத்தாத இயற்கை உர தாவரங்கள் காய்கனிகளைச்  சாப்பிடுவோருக்கு குழந்தை பெறுவது எளிது.

14.மாதுளம் பழச் சாறு சாப்பிடுவோருக்கு ஜனன உறுப்புகளில் ரத்தம் பாய்வது அதிகரிக்கிறது என்பதும் ஆராய்ச்சியில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. நாள்தோறும் ஒரு கோப்பை பழச் சாறு சாப்பிடலாம்.

15.ஆண்கள் உறுப்பை இறுக்கமாகப் பிடிக்கும் ஆடைகளை அணிய கூடாது.

16.ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த ஒரு ஆய்வில் வாரத்துக்கு மூன்று முறை படுக்கை அறைக்கு செல்வது நல்லது என்று காட்டியது. கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்க எடுக்க ஊறுவது போல விந்து உற்பத்தியும் நடைபெறும்.

17.பாலியல் நோய் (STD or VD) வந்தால் உடனே சிகிச்சை பெற வேண்டும். ஏனெனில் அதுவும் குழந்தை பிறப்பதைப் பாதிக்கும்.

18.வாகனங்களில் செல் வோர்  மூக்கில் அசுத்தக் காற்று உள்ளே செல்லாதபடி முகமூடி அணிவதும் நலம் பயக்கும்.

19.மன உளைசல், மனக்கவலை ஆகிய னவும் குழந்தை பெறுவதற்குத் தடையாக நிற்கிறது. ஆகையால் கவலை இல்லாத, மனா நிறைவுடன் வாழ்தல் குழந்தை பெற உதவும். எல்லாம் அவன் செயல் என்று விட்டுவிட்டு நிம்மதியாக வாழவேண்டும்.

20.அந்த விந்துவில் இரண்டு வகை; எக்ஸ் X விந்து என்ற வகை பெண் குழந்தைகளை உருவாக்கும். இவை வலுவானவை. நீண்ட காலம் உயிர்த்துடிப்புடன் இருக்கும். ஒய் Y வகை விந்து ஆன் குழந்தைகளை உருவாக்கும். இவை நீண்ட வால் உடையவை. வேகமாக நீந்த வல்லவை .

21.குழந்தை பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் உடனே மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. சிலர் குழந்தை பெற முயற்சிக்கும் முன்னர் கூட (Pre-Conception Test)  , சோதனை செய்து கொள்கின்றனர். பிரச்சனை உள்ள குடும்பங்களில் இப்படி முன்கூட்டி சோதனை செய்வது தாமதத்தைத் தவிர்க்க உதவும்.

22.இறுதியாக துத்தநாக (Zinc) உலோக உப்புக்கள் நிறைந்த உணவு விந்து உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. இதுதான் காரணம் என்று தெரிந்தால் மருத்துவர் ஆலோசனையின் பேரில் நாள்தோறும் பத்து மில்லி கிராம் மாத்திரை எடுக்கலாம். டாக்டர்கள் ஆலோசனையின் பேரில் இதைச் செய்தல் அவசியம்.

Xxxx

லோகாஸ் ஸமஸ்தோ சுகினோ பவந்து

எல்லோரும் இன்புற்றிருப்பதேயன்றி யாமொன்றும் அறியோம் பராபரமே

Xxx subham xxx

வைரத்தின் குணங்கள் (POST No.7471)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7471

Date uploaded in London – 19 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

இது இத்தொடரில் ஐந்தாவது கட்டுரை

வெளியான தேதி-  ஆகஸ்ட் – செப்டம்பர்  1999

பத்திரிக்கையின் பெயர்- ஜெம்மாலஜியும் ஜோதிடமும்

கட்டுரைத் தலைப்பு – வைரத்தின் குணங்கள்.

Actress Elizabeth Taylor wearing Burton-Taylor Diamond
subham

tags – வைரம் , குணங்கள்

HELPFUL HINTS உதவிக் குறிப்புகள்! – 4 (Post No.7470)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No.7470

Date uploaded in London – 19 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ச.நாகராஜன்

எனது பழைய நோட்புக்கில் எழுதி வைத்துள்ள, நான் படித்து வந்த, பல நல்ல புத்தகங்களின் சில முக்கிய பகுதிகளின் தொடர்ச்சி இதோ:

HELPFUL HINTS

குறிப்பு எண் 5 : How to leave house in time every day!

If you keep your papers and hand-bag ready the previous night, you can leave the house in time and without hustle.

குறிப்பு எண் 6 : Place everything in its proper place

Keep your table clear and it will never get into mess. Keep your papers,books and tools in their proper palces and you will always find them when you need them. Efficiency experts have calculated that it takes less time to return a book, a file, a pen, a tool or any equipment to its orginal place after use, than it takes to replace it haphazardly and then keep searching for it when it is needed again.

குறிப்பு எண் 7 : How to make friends

You can make friends by lending books and magazines to your neighbours, among your office colleagues in office by a cheery greeting as you enter the office and leave it every day, among your companions by a timely word of friendly encouragement or a prompt word of praise.

குறிப்பு எண் 8 : Go to God

psychologist henry C.Link writing in his Return to Religion, gives society the secret of happiness in three words : GO TO GOD. If you make God your co-partner in your quest for success, you can never divorce it form happiness.

குறிப்பு எண் 9 : Just for Today

As we rise each day let us pray on our kneel :

Lord, for Tomorrow and its needs

I do not Pray;

Let me be happy and content

Just for Today!

குறிப்பு எண் 10 : What have you done today?

Don’t be distracted by ambitious plans and the rosy dreams of future acheivements. Concentrate on TODAY.Read the words of the poet in What of Today?

We shall do much in the years to come,

But what have we done today?

We shall give gold in princely sums

But what have we given today?

We shall lift the heart and dry the tear

We shall plant a hope in the place of fear

We shall speak the words of love and cheer

But what did we speak today?

Let nothing stop you in your resolve!

குறிப்பு எண் 11 : Get down to the Work in Hand!

Cast aside vague plans for the future and get down to the work in hand. If you are inclined to pause and postpone, remember these words: “Yesterday is but a dream, Tomorrow is only a vision. But Today, well lived, makes every Yesterday a dream of happiness and every Tomorrow a vision of hope. Look well therefore to this day.

குறிப்பு எண் 12 : Budget your Time

The best way to control time is to budget it. Tomorrow, from the moment you wake up till bed time, jot down in a notebook how you spend every 15 minutes of the entire period. Do this for three normal working days. You will notice certain periods which are ‘do-nothing’ or waiting periods – waiting for someone to come or something to happen. Use these periods for relaxing the body, eye exercises or jotting down what has to be doen at the approching appointment or planning notes for the rest of the day.

குறிப்பு எண் 13 : Correct the mistakes of your friend

If a friend or companion makes a mistake, correct him or heer at once. As time goes on, it may become a habit.

குறிப்பு எண் 14 : Offer Suggestions immediately

If you have a suggestion to offer to your superior, convey it to him or her at the first chance. Every moment you delay will add to your hesitancy.

***

MORE SCIENTIFIC PROOF FOR SHAMUDRIKA LAKSHAN! (Post No.7469)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7469

Date uploaded in London – 19 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

WHAT IS SHAMUDRIKA LAKSHAN?

It is the study of body parts and their connection to a person’s behaviour and character. It is one of the 64 arts listed in Vatsyayana’s Kama Sutra. He included it in the women’s school syllabus in ancient India. 2000 years ago, intelligent Hindu women were well versed in Shamudrika lakshan. Vatsyana included even Coded Language in the 64 arts!

I wrote 2 or three articles on shamudrika lakshan (please see the links below).

Two more news items of body parts’ link to one’s character have been published in London newspapers.

xxx

Face value

Think you can trust someone?

Just look into their eyes. People with brown eyes are regarded more trustworthy than those with blue, according to Czech scientists. Having a rounded place also rates highly which means a jowly man will fit our perception of trustworthiness even if he has blue eyes.

–Metro newspaper, Jan10, 2013

My comments :- I am throwing away my old paper cuttings. So I thought it is better to post them here. But I wanted to warn you about blue eyes. Max Muller, German Sanskrit ‘scholar’ popularised the Aryan Migration theory and proudly said that Germans also belonged to Aryan race in his comment about Vedic Dyaus (Greek God Zeus). Hitler got inspiration from Max muller, his compatriot, and said blue eyed German girls belonged to the pure Aryan race and so others must be thrown out etc. Please read Hitler’s autobiography Mein Kampf. So be careful about Blue Eye researches!!

My second comment about coloured eyes is that  99-9 % of Indians have only black eyes and yet we see among them sinners and saints! So be careful about coloured eye theories or conclusions or researches.

My last comment is that most of the foreigners who write on India have ‘coloured eyes’, I mean jaundiced eyes! That is why they give distorted pictures about India!! Can we call it optical illusion?

Xxx

Second news item from Metro newspaper:–

Girls, beware of Ring Fingers!

Size him up!

Fed up with play away fellas, ladies? Then check the length of the ring finger of the next guy you meet. Primates with longer ring fingers than their second fingers (such as baboons) are more promiscuous than those where the difference is  ‘,such as gibbons. The digit difference is down to how much androgen hormones they are exposed to in the womb, said Liverpool University Researchers.

–Metro, November 5, 2009.

My comments:

In my mother tongue Tamil, there is a proverb : ‘Unemployed barber caught the cat and shaved it off the hair’ Look at the above research. Nothing wrong in doing research about monkeys and apes. But who asked them to measure the fingers and link them to sexual behaviour at the cost of tax payers’ money? Universities are funded by governments and NGOs . They can spend the money for better projects.

Last but not the least, 2000 year ago Vatsyayana listed the Shamudrika lakshan as one of the 64 subjects a woman should learn. I have featured a 100 year old Tamil book on Shamudrika lakshana in Facebook. I got it from the British Library in London. Why shouldn’t our universities do proper research on it? And I also advised NASA scientists to consult Nadi Astrologers in Tamil Nadu who can give your birth chart (Planetary positions on the day of your birth) just by looking at your palm. If your palm can show your birth time it would be definitely useful in Medical science and forensic science.(See the link below for my post on NASA)!

tamilandvedas.com › tag › samudrika-lakshansamudrika lakshan | Tamil and Vedas

  1.  

26 May 2012 – Posts about samudrika lakshan written by Tamil and Vedas.

tamilandvedas.com › 2014/09/09 › astrology-in-mahavamsaAstrology in Mahavamsa! | Tamil and Vedas

  1.  

9 Sep 2014 – We did not know how they worked it out. It may be intuitive power or mastery of Shamudrika Lakshan (body marks or shape). adilabad kili

What India could teach NASA Scientists? | Tamil and Vedas

  1.  
  2.  

5 May 2014 – If an astrologer who has specialised Nadi Jothidam, looks at your hand he can … But I must admit that other predictions about future did not come true. … If the astronomers learn this from the Hindus, they can understand the …

tamilandvedas.com › 2018/09/01 › hindus-new-methods-of-fortune-t…HINDUS’ NEW METHODS OF FORTUNE TELLING! (Post No …

  1.  

1 Sep 2018 – I have already given details about rope trick astrology, lizard … that NASA scientists of USA must do some research about Hindu Nadi Jothidam.

blue eyed gentleman

–Subham—